آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 770,000 34,975,394,750 Rls. 365,750 $
2 1 1398 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 288,000 26,514,484,800 Rls. 273,600 $
3 1 1398 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 95,506 10,082,223,262 Rls. 95,506 $
4 1 1398 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 96,000 10,038,475,200 Rls. 91,200 $
5 1 1398 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 23,320 1,335,827,900 Rls. 12,136 $
6 1 1398 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 4,850 1,314,286,950 Rls. 14,550 $
7 1 1398 سمنان ترکيه 11081100 نشاسته گندم 24,000 700,051,560 Rls. 6,360 $
8 1 1398 سمنان ترکيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 3,000 249,798,600 Rls. 2,700 $
9 1 1398 سمنان ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 975 140,913,240 Rls. 1,560 $
مجموع کل
85,351,456,262 ريال
مجموع کل
863,362 دلار
[1]