آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سرخس ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 74,983,520 161,678,002,960 Rls. 1,700,291 $
2 1 1398 سرخس ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 249,094 5,495,613,711 Rls. 60,840 $
3 1 1398 سرخس ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,904,000 4,264,453,560 Rls. 41,807 $
4 1 1398 سرخس ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 22,000 3,444,320,000 Rls. 31,292 $
5 1 1398 سرخس ازبکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 65,440 2,843,361,622 Rls. 30,733 $
6 1 1398 سرخس ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 62,780 1,520,190,581 Rls. 13,811 $
7 1 1398 سرخس ازبکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 261,000 984,042,151 Rls. 10,850 $
مجموع کل
180,229,984,585 ريال
مجموع کل
1,889,623 دلار
[1]