آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساری)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ساری عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 61,293 27,936,476,569 Rls. 289,272 $
2 1 1398 ساری عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 162,666 15,414,992,499 Rls. 156,018 $
3 1 1398 ساری عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 157,165 9,211,150,807 Rls. 92,618 $
4 1 1398 ساری عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 406,980 7,780,468,574 Rls. 79,698 $
5 1 1398 ساری عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 28,913 4,153,110,120 Rls. 45,180 $
6 1 1398 ساری عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 8,400 1,378,674,642 Rls. 14,574 $
7 1 1398 ساری عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 9,792 1,056,351,387 Rls. 9,597 $
مجموع کل
66,931,224,598 ريال
مجموع کل
686,958 دلار
[1]