آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 298,530 102,433,086,000 Rls. 1,134,000 $
2 1 1398 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,106,810 39,990,816,196 Rls. 442,724 $
3 1 1398 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 77,388 27,362,948,457 Rls. 302,925 $
4 1 1398 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 154,586 10,641,031,394 Rls. 108,785 $
5 1 1398 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 269,680 9,435,385,159 Rls. 104,364 $
6 1 1398 زنجان عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 29,499 8,534,307,729 Rls. 89,255 $
7 1 1398 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 26,126 7,189,397,436 Rls. 65,316 $
8 1 1398 زنجان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,239 7,059,551,202 Rls. 71,240 $
9 1 1398 زنجان عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 48,326 1,968,137,724 Rls. 17,881 $
10 1 1398 زنجان عراق 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 2,260 1,869,284,200 Rls. 16,983 $
11 1 1398 زنجان عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 2,700 853,609,050 Rls. 9,450 $
12 1 1398 زنجان عراق 04031090 ماست 3,645 553,569,077 Rls. 6,161 $
13 1 1398 زنجان عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,080 134,891,244 Rls. 1,503 $
مجموع کل
218,026,014,868 ريال
مجموع کل
2,370,587 دلار
[1]