آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 4,958,887 1,462,221,148,784 Rls. 14,725,702 $
2 1 1398 زنجان ترکيه 28170019 اکسيد روي بجز گريد دارويي 341,460 65,992,358,721 Rls. 720,103 $
3 1 1398 زنجان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 120,000 12,792,076,000 Rls. 132,000 $
4 1 1398 زنجان ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 181,353 3,903,816,370 Rls. 40,205 $
5 1 1398 زنجان ترکيه 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,421,562,000 Rls. 22,000 $
6 1 1398 زنجان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 24,030 1,983,754,598 Rls. 18,023 $
7 1 1398 زنجان ترکيه 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 22,400 936,924,352 Rls. 10,372 $
8 1 1398 زنجان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 48,898 376,757,623 Rls. 3,423 $
مجموع کل
1,550,628,398,448 ريال
مجموع کل
15,671,827 دلار
[1]