آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان ارمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 5,534 1,883,843,550 Rls. 20,997 $
مجموع کل
1,883,843,550 ريال
مجموع کل
20,997 دلار
[1]