آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,550,580 104,654,344,096 Rls. 1,087,048 $
2 1 1398 زاهدان پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 342,595 21,349,067,828 Rls. 222,687 $
3 1 1398 زاهدان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 8,263,439 18,146,291,135 Rls. 183,853 $
4 1 1398 زاهدان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 111,413 14,179,932,884 Rls. 145,816 $
5 1 1398 زاهدان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 80,813 11,799,806,427 Rls. 113,247 $
6 1 1398 زاهدان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 49,271 11,165,025,472 Rls. 122,752 $
7 1 1398 زاهدان پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 97,207 9,832,863,299 Rls. 106,929 $
8 1 1398 زاهدان پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 22,800 5,772,123,240 Rls. 52,440 $
9 1 1398 زاهدان پاکستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 198,000 3,298,103,496 Rls. 35,648 $
10 1 1398 زاهدان پاکستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 69,640 3,066,137,776 Rls. 27,856 $
11 1 1398 زاهدان پاکستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده به جز دربسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 24,048 2,646,987,408 Rls. 24,048 $
12 1 1398 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,439 946,280,387 Rls. 8,597 $
مجموع کل
206,856,963,448 ريال
مجموع کل
2,130,921 دلار
[1]