آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (رازی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 رازی ترکيه 07129010 سير خشك شده 205,015 20,239,541,670 Rls. 204,855 $
2 1 1398 رازی ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 755,638 18,010,823,732 Rls. 187,029 $
3 1 1398 رازی ترکيه 07031000 پياز و موسير 259,146 8,459,393,378 Rls. 86,205 $
4 1 1398 رازی ترکيه 07032000 سير 47,000 5,173,337,000 Rls. 47,000 $
5 1 1398 رازی ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 156,345 5,158,722,361 Rls. 52,687 $
6 1 1398 رازی ترکيه 08105000 کيوي، تازه 92,104 4,377,488,989 Rls. 43,654 $
7 1 1398 رازی ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 30,960 2,549,389,664 Rls. 25,725 $
8 1 1398 رازی ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,580 193,665,376 Rls. 2,144 $
مجموع کل
64,162,362,170 ريال
مجموع کل
649,298 دلار
[1]