آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 13,322,003 624,824,316,050 Rls. 6,535,600 $
2 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 4,154,591 121,722,601,570 Rls. 1,298,184 $
3 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,037,855 120,825,614,434 Rls. 1,331,443 $
4 1 1398 دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,939,190 74,888,863,355 Rls. 816,070 $
5 1 1398 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,324,239 71,140,613,725 Rls. 742,645 $
6 1 1398 دوغارون افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 204,182 62,048,469,216 Rls. 685,194 $
7 1 1398 دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 2,649,895 53,842,579,901 Rls. 531,814 $
8 1 1398 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 663,254 49,198,628,919 Rls. 503,295 $
9 1 1398 دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,334,500 48,009,793,062 Rls. 498,729 $
10 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 19,944,150 42,934,501,277 Rls. 445,168 $
11 1 1398 دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 13,819,000 29,093,056,846 Rls. 312,943 $
12 1 1398 دوغارون افغانستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 40,500 21,281,517,904 Rls. 233,174 $
13 1 1398 دوغارون افغانستان 08055020 لیمو تازه 345,997 20,042,605,256 Rls. 207,825 $
14 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 350,320 19,707,428,607 Rls. 218,464 $
15 1 1398 دوغارون افغانستان 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 80,800 19,650,643,000 Rls. 190,478 $
16 1 1398 دوغارون افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 473,372 17,803,540,556 Rls. 177,949 $
17 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25202000 گچ 6,189,400 17,756,306,548 Rls. 185,682 $
18 1 1398 دوغارون افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 208,438 17,149,270,341 Rls. 184,070 $
19 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 444,860 11,393,243,632 Rls. 123,146 $
20 1 1398 دوغارون افغانستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 190,940 10,593,629,165 Rls. 101,319 $
21 1 1398 دوغارون افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 161,278 7,235,050,411 Rls. 76,429 $
22 1 1398 دوغارون افغانستان 39151000 آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن 121,510 7,065,858,090 Rls. 77,182 $
23 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 205,890 6,785,732,475 Rls. 75,471 $
24 1 1398 دوغارون افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 23,000 6,227,126,633 Rls. 69,407 $
25 1 1398 دوغارون افغانستان 08083000 گلابي ها، تازه 49,246 6,098,798,510 Rls. 64,033 $
26 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101950 روغن صنعتي 144,300 5,213,789,880 Rls. 57,720 $
27 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 23,000 5,170,831,020 Rls. 55,890 $
28 1 1398 دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 106,240 4,951,059,704 Rls. 51,434 $
29 1 1398 دوغارون افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 28,600 4,605,731,040 Rls. 50,443 $
30 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 70,640 3,760,396,270 Rls. 41,630 $
31 1 1398 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 91,000 3,647,280,000 Rls. 36,400 $
32 1 1398 دوغارون افغانستان 27101950 روغن صنعتي 68,040 3,196,951,810 Rls. 32,880 $
33 1 1398 دوغارون افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 24,985 3,023,100,015 Rls. 33,468 $
34 1 1398 دوغارون افغانستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,612 2,837,685,438 Rls. 30,672 $
35 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 13,680 2,710,388,304 Rls. 24,624 $
36 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 73121020 كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand) به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف، حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 40,025 2,350,021,846 Rls. 26,016 $
37 1 1398 دوغارون افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 41,800 2,346,493,578 Rls. 25,977 $
38 1 1398 دوغارون افغانستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 42,648 2,255,734,818 Rls. 23,023 $
39 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 25,000 1,981,278,000 Rls. 18,000 $
40 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 44,720 1,890,249,283 Rls. 20,926 $
41 1 1398 دوغارون افغانستان 08052900 ـ ـ ساير 46,773 1,819,597,901 Rls. 17,885 $
42 1 1398 دوغارون افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 43,545 1,595,433,178 Rls. 16,306 $
43 1 1398 دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 8,000 1,232,884,280 Rls. 12,224 $
44 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 1,001,712,635 Rls. 11,165 $
45 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,600 961,819,000 Rls. 10,712 $
46 1 1398 دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 22,500 945,021,998 Rls. 10,462 $
47 1 1398 دوغارون افغانستان 08055090 سایر لیموو لیموترش کوچک به استثنای لیموخشک و لیمو تازه غیرمذکور در جای دیگر 11,740 792,779,247 Rls. 8,261 $
48 1 1398 دوغارون افغانستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 14,200 764,405,880 Rls. 6,945 $
49 1 1398 دوغارون افغانستان 25202000 گچ 232,180 724,862,062 Rls. 6,966 $
50 1 1398 دوغارون افغانستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 1,300 646,364,500 Rls. 7,156 $
51 1 1398 دوغارون افغانستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 8,820 467,361,466 Rls. 4,246 $
52 1 1398 دوغارون افغانستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 9,625 462,658,246 Rls. 5,149 $
53 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 84,520 449,625,276 Rls. 4,644 $
54 1 1398 دوغارون افغانستان 32082090 ساير رنگ ها و ورني ها ازجمله (لعابهاولاك ها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غير مذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک يا وينيل 2,700 436,034,340 Rls. 3,961 $
55 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 23,020 414,980,849 Rls. 4,485 $
56 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 28212000 ـ خاک‌رنگی (Earth colours)/اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن؛ خاك‌هاي رنگي كه بر حسب وزن 70 درصد يا بيشتر آهن تركيب شده به صورت Fe2O3 داشته باشد. 50,425 394,054,180 Rls. 4,362 $
57 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 20,880 377,213,904 Rls. 4,176 $
58 1 1398 دوغارون افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 20,000 369,784,000 Rls. 3,997 $
59 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 85,500 352,447,342 Rls. 3,202 $
60 1 1398 دوغارون افغانستان 08054000 ـ گریپ فروت، شامل دارابی‌ها (Pomelos)/مركبات، تازه يا خشك‌كرده 5,292 319,175,002 Rls. 3,406 $
61 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 108 316,061,171 Rls. 3,499 $
62 1 1398 دوغارون افغانستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 4,084 283,162,098 Rls. 3,061 $
63 1 1398 دوغارون افغانستان 48194000 کيسه وساک، ا زجمله کيسه هاي قيفي، ا زکاغذ يا مقوا که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,500 269,157,000 Rls. 3,000 $
64 1 1398 دوغارون افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,265 239,913,824 Rls. 2,670 $
65 1 1398 دوغارون افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 56,000 189,419,913 Rls. 2,097 $
66 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 51,150 189,291,828 Rls. 2,046 $
67 1 1398 دوغارون افغانستان 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,350 173,361,825 Rls. 1,575 $
68 1 1398 دوغارون افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 756 157,250,646 Rls. 1,700 $
69 1 1398 دوغارون افغانستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 3,492 143,862,797 Rls. 1,307 $
70 1 1398 دوغارون افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 800 71,992,213 Rls. 797 $
71 1 1398 دوغارون افغانستان 07129010 سير خشك شده 480 56,466,423 Rls. 513 $
72 1 1398 دوغارون افغانستان 08109010 انار تازه 490 36,103,288 Rls. 400 $
73 1 1398 دوغارون افغانستان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 803 13,208,520 Rls. 120 $
74 1 1398 دوغارون افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 48 4,899,638 Rls. 53 $
75 1 1398 دوغارون افغانستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 600 1,110,216 Rls. 12 $
مجموع کل
1,553,934,257,175 ريال
مجموع کل
16,387,377 دلار
[1]