آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 2,993,832 87,331,470,648 Rls. 926,015 $
2 1 1398 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 47,200 28,376,640,000 Rls. 283,200 $
3 1 1398 جلفا ترکيه 12060090 ـ ـ ـ ساير 43,100 3,987,525,800 Rls. 44,445 $
4 1 1398 جلفا ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 93,000 2,763,882,810 Rls. 25,110 $
5 1 1398 جلفا ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 2,379,750,000 Rls. 23,750 $
6 1 1398 جلفا ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 68,700 1,664,197,731 Rls. 18,549 $
مجموع کل
126,503,466,989 ريال
مجموع کل
1,321,069 دلار
[1]