آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,960 2,145,503,932 Rls. 19,492 $
2 1 1398 تبریز هلند 08071100 هندوا نه، تازه 62,790 1,297,724,124 Rls. 12,558 $
3 1 1398 تبریز هلند 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,660 715,809,192 Rls. 6,972 $
4 1 1398 تبریز هلند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 7,610 556,218,216 Rls. 6,012 $
5 1 1398 تبریز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,683 372,292,432 Rls. 4,024 $
6 1 1398 تبریز هلند 14049010 حنا به غير از عصاره آن 2,770 207,517,874 Rls. 2,243 $
7 1 1398 تبریز هلند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 845 195,398,016 Rls. 2,112 $
8 1 1398 تبریز هلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,200 156,447,938 Rls. 1,691 $
9 1 1398 تبریز هلند 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 546 151,544,484 Rls. 1,638 $
10 1 1398 تبریز هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 432 96,681,310 Rls. 1,045 $
11 1 1398 تبریز هلند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 320 46,166,482 Rls. 499 $
12 1 1398 تبریز هلند 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 480 42,188,208 Rls. 456 $
مجموع کل
5,983,492,208 ريال
مجموع کل
58,742 دلار
[1]