آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 108,740 9,931,327,588 Rls. 101,128 $
2 1 1398 تبریز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 31,000 3,080,218,900 Rls. 34,100 $
3 1 1398 تبریز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 11,259 1,212,103,690 Rls. 13,510 $
4 1 1398 تبریز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,000 520,295,040 Rls. 5,760 $
مجموع کل
14,743,945,218 ريال
مجموع کل
154,498 دلار
[1]