آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 135,240 19,351,802,652 Rls. 175,812 $
2 1 1398 تبریز جمهوري عربي سوريه 08071100 هندوا نه، تازه 66,000 1,192,342,800 Rls. 13,200 $
مجموع کل
20,544,145,452 ريال
مجموع کل
189,012 دلار
[1]