آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز بريتانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 30,637 2,573,653,868 Rls. 28,492 $
2 1 1398 تبریز بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 22,280 931,861,086 Rls. 8,466 $
3 1 1398 تبریز بريتانيا 08071100 هندوا نه، تازه 40,090 805,211,678 Rls. 8,018 $
4 1 1398 تبریز بريتانيا 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 10,349 738,439,575 Rls. 8,175 $
مجموع کل
5,049,166,207 ريال
مجموع کل
53,151 دلار
[1]