آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز آلمان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 24,000 11,706,638,400 Rls. 129,600 $
2 1 1398 تبریز آلمان 08071100 هندوا نه، تازه 177,580 3,671,785,376 Rls. 35,516 $
3 1 1398 تبریز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,880 2,137,358,678 Rls. 19,418 $
4 1 1398 تبریز آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 960 443,806,272 Rls. 4,032 $
5 1 1398 تبریز آلمان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 22,300 302,150,505 Rls. 3,345 $
6 1 1398 تبریز آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 230 75,948,990 Rls. 690 $
مجموع کل
18,337,688,221 ريال
مجموع کل
192,601 دلار
[1]