آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,645,618 37,620,235,890 Rls. 418,080 $
2 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,611,296 8,263,376,199 Rls. 90,141 $
3 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 807,500 2,917,626,700 Rls. 32,300 $
4 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 779,338 2,815,916,246 Rls. 31,174 $
5 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 307,890 139,016,331 Rls. 1,539 $
مجموع کل
51,756,171,366 ريال
مجموع کل
573,234 دلار
[1]