آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,224,900 274,157,361,972 Rls. 2,490,732 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,274,568 263,717,864,054 Rls. 2,919,526 $
3 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 27132000 قيرنفت 5,560,197 172,588,576,225 Rls. 1,567,975 $
4 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 59,000,000 78,715,400,470 Rls. 871,430 $
5 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 27101910 روغن موتور 375,250 45,434,557,025 Rls. 412,775 $
6 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 27101940 روغن پايه معدني 947,299 38,410,158,773 Rls. 379,175 $
7 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 273,300 25,921,261,485 Rls. 286,965 $
مجموع کل
898,945,180,004 ريال
مجموع کل
8,928,578 دلار
[1]