آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 317,795 47,332,469,768 Rls. 502,703 $
2 1 1398 بناب ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 220,000 12,212,376,000 Rls. 132,000 $
مجموع کل
59,544,845,768 ريال
مجموع کل
634,703 دلار
[1]