آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان عراق 27101910 روغن موتور 45,107 2,770,571,088 Rls. 30,672 $
2 1 1398 بازرگان عراق 27101920 گريس 18,150 759,159,687 Rls. 6,897 $
3 1 1398 بازرگان عراق 90212100 دندآن هاي مصنوعي 119 348,204,555 Rls. 3,163 $
مجموع کل
3,877,935,330 ريال
مجموع کل
40,732 دلار
[1]