آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان بلغارستان 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 2,600 8,255,325,000 Rls. 75,000 $
2 1 1398 بازرگان بلغارستان 27101950 روغن صنعتي 60,390 2,529,212,000 Rls. 28,000 $
3 1 1398 بازرگان بلغارستان 08071100 هندوا نه، تازه 66,587 1,285,863,825 Rls. 13,317 $
4 1 1398 بازرگان بلغارستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 17,570 719,018,840 Rls. 7,960 $
5 1 1398 بازرگان بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 2,000 215,196,868 Rls. 1,955 $
مجموع کل
13,004,616,533 ريال
مجموع کل
126,232 دلار
[1]