آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,290,088 283,240,529,246 Rls. 3,013,520 $
2 1 1398 اینچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 266,811 55,768,107,706 Rls. 593,662 $
3 1 1398 اینچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 204,350 10,096,885,291 Rls. 111,779 $
4 1 1398 اینچه برون عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 34,314 5,670,686,835 Rls. 62,125 $
5 1 1398 اینچه برون عراق 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 73,930 2,867,313,997 Rls. 28,019 $
6 1 1398 اینچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 49,456 2,053,617,460 Rls. 21,620 $
7 1 1398 اینچه برون عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 21,110 1,906,845,190 Rls. 21,110 $
8 1 1398 اینچه برون عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 15,000 1,761,415,500 Rls. 19,500 $
9 1 1398 اینچه برون عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 25,010 1,354,935,000 Rls. 15,000 $
10 1 1398 اینچه برون عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,060 1,324,484,343 Rls. 12,033 $
11 1 1398 اینچه برون عراق 04031090 ماست 7,800 448,935,130 Rls. 4,970 $
مجموع کل
366,493,755,698 ريال
مجموع کل
3,903,338 دلار
[1]