آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 172,537 20,321,554,738 Rls. 224,298 $
2 1 1398 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 91,125 14,277,829,995 Rls. 142,155 $
3 1 1398 اهواز عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 39,690 6,991,103,284 Rls. 77,396 $
4 1 1398 اهواز عراق 28042100 آرگون 72,000 743,666,400 Rls. 7,200 $
5 1 1398 اهواز عراق 28043000 ازت 144,000 404,254,800 Rls. 4,320 $
6 1 1398 اهواز عراق 28044000 اکسيژن 138,000 394,287,840 Rls. 4,140 $
7 1 1398 اهواز عراق 04031090 ماست 6,600 268,672,272 Rls. 2,904 $
8 1 1398 اهواز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,296 232,469,952 Rls. 2,112 $
مجموع کل
43,633,839,281 ريال
مجموع کل
464,525 دلار
[1]