آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 326,200 49,150,322,565 Rls. 483,135 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 179,459 24,686,621,678 Rls. 229,961 $
3 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 259,760 15,215,068,400 Rls. 155,022 $
4 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 37,146 10,444,236,844 Rls. 107,967 $
5 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 417,367 10,218,984,687 Rls. 110,941 $
6 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 47,300 8,752,041,600 Rls. 86,400 $
7 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ـ ـ ـ ساير 50,000 6,323,030,000 Rls. 70,000 $
8 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 227,000 5,619,720,750 Rls. 56,750 $
9 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 26,244 4,621,881,290 Rls. 41,990 $
10 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 136,800 3,164,115,600 Rls. 34,200 $
11 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 44,840 3,012,069,674 Rls. 33,112 $
12 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 38,669 2,021,784,128 Rls. 18,368 $
13 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 7,200 1,485,958,500 Rls. 13,500 $
14 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 3,968 537,638,208 Rls. 5,952 $
15 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 2,433 482,000,909 Rls. 4,379 $
مجموع کل
145,735,474,833 ريال
مجموع کل
1,451,676 دلار
[1]