آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) بريتانيا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 12,303 2,437,279,350 Rls. 24,930 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 7,665 1,938,175,298 Rls. 19,162 $
3 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) بريتانيا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,496 1,736,603,450 Rls. 17,356 $
4 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,020 935,605,752 Rls. 8,952 $
5 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) بريتانيا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,638 396,131,948 Rls. 3,994 $
6 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) بريتانيا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 380 83,767,200 Rls. 836 $
مجموع کل
7,527,562,998 ريال
مجموع کل
75,230 دلار
[1]