آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 86,489 17,838,093,948 Rls. 171,406 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 96,700 5,641,248,821 Rls. 51,251 $
3 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 38123990 ـ ـ ـ ساير 25,000 3,387,337,500 Rls. 37,500 $
4 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 46,000 1,204,988,860 Rls. 13,340 $
5 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 22,604 657,454,083 Rls. 5,973 $
مجموع کل
28,729,123,212 ريال
مجموع کل
279,470 دلار
[1]