آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 13,516 1,831,352,728 Rls. 20,274 $
مجموع کل
1,831,352,728 ريال
مجموع کل
20,274 دلار
[1]