آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 12,180 7,963,206,108 Rls. 79,828 $
2 1 1398 اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 7,750 5,318,043,150 Rls. 54,250 $
3 1 1398 اصفهان کويت 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 47,302 5,127,254,698 Rls. 56,762 $
4 1 1398 اصفهان کويت 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 5,712 2,440,934,496 Rls. 22,176 $
5 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 11,790 2,321,767,602 Rls. 25,411 $
6 1 1398 اصفهان کويت 03063590 --- سایر 6,120 1,963,770,186 Rls. 18,162 $
7 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 1,625,922,000 Rls. 18,000 $
8 1 1398 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 52 501,373,405 Rls. 4,555 $
9 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 1,000 418,269,800 Rls. 3,883 $
10 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,400 139,106,660 Rls. 1,540 $
11 1 1398 فرودگاه اصفهان کويت 08109020 زرشك تازه 400 59,617,140 Rls. 660 $
مجموع کل
27,879,265,245 ريال
مجموع کل
285,227 دلار
[1]