آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان فدراسيون روسيه 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 187,000 43,274,642,400 Rls. 449,037 $
مجموع کل
43,274,642,400 ريال
مجموع کل
449,037 دلار
[1]