آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 2,499,840 200,461,186,875 Rls. 1,985,697 $
2 1 1398 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,588,290 152,316,982,591 Rls. 1,609,023 $
3 1 1398 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 869,946 82,186,269,387 Rls. 867,280 $
4 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 1,618,322 71,492,890,096 Rls. 707,197 $
5 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 1,348,953 59,654,506,826 Rls. 605,603 $
6 1 1398 اصفهان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,026,200 53,597,827,761 Rls. 559,277 $
7 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 959,805 41,493,054,163 Rls. 413,313 $
8 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 589,245 30,227,202,743 Rls. 303,111 $
9 1 1398 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 232,670 27,971,018,724 Rls. 285,627 $
10 1 1398 اصفهان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 76,900 27,518,151,150 Rls. 269,150 $
11 1 1398 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 191,870 23,130,027,880 Rls. 228,020 $
12 1 1398 اصفهان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 126,615 20,479,843,527 Rls. 214,428 $
13 1 1398 اصفهان عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 306,440 19,617,447,334 Rls. 195,849 $
14 1 1398 اصفهان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 205,815 17,950,236,094 Rls. 170,826 $
15 1 1398 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 101,790 16,661,807,355 Rls. 173,043 $
16 1 1398 اصفهان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 91,596 14,929,567,750 Rls. 163,750 $
17 1 1398 اصفهان عراق 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد، پرچ شده،يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور در جاي ديگر 286,740 14,834,048,528 Rls. 134,768 $
18 1 1398 اصفهان عراق 69073000 ـ ـ مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 1,132,837 14,780,322,542 Rls. 155,147 $
19 1 1398 اصفهان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 177,176 13,511,622,452 Rls. 148,827 $
20 1 1398 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 159,970 13,430,195,326 Rls. 135,974 $
21 1 1398 اصفهان عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 110,272 12,870,509,776 Rls. 130,622 $
22 1 1398 اصفهان عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,830,459 12,674,219,278 Rls. 126,519 $
23 1 1398 اصفهان عراق 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 191,870 12,663,862,095 Rls. 140,197 $
24 1 1398 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 313,640 12,656,682,090 Rls. 134,328 $
25 1 1398 اصفهان عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 114,925 9,350,993,847 Rls. 103,432 $
26 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72084000 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده بصورت غيرطومار، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتربا نقوش برجسته. 140,670 8,660,866,051 Rls. 95,881 $
27 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 163,450 7,534,813,220 Rls. 68,454 $
28 1 1398 اصفهان عراق 04031090 ماست 102,332 7,411,719,660 Rls. 78,764 $
29 1 1398 اصفهان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 109,411 6,189,893,878 Rls. 66,742 $
30 1 1398 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 31,866 4,867,570,888 Rls. 54,172 $
31 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 81,250 4,533,686,975 Rls. 50,375 $
32 1 1398 اصفهان عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 19,648 4,433,329,667 Rls. 40,277 $
33 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 95,475 4,398,389,997 Rls. 48,693 $
34 1 1398 اصفهان عراق 27101940 روغن پايه معدني 99,780 4,393,153,752 Rls. 39,912 $
35 1 1398 اصفهان عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 46,090 4,210,733,084 Rls. 38,255 $
36 1 1398 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 48,000 3,991,968,000 Rls. 39,840 $
37 1 1398 اصفهان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 11,577 3,822,875,901 Rls. 34,731 $
38 1 1398 اصفهان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 53,175 3,339,700,056 Rls. 37,224 $
39 1 1398 اصفهان عراق 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 27,200 3,087,161,337 Rls. 28,047 $
40 1 1398 اصفهان عراق 69074090 ـ ـ ـ سایر 291,100 2,711,992,876 Rls. 28,195 $
41 1 1398 اصفهان عراق 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 24,010 2,710,953,948 Rls. 30,012 $
42 1 1398 اصفهان عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 9,340 2,531,018,580 Rls. 28,020 $
43 1 1398 اصفهان عراق 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 4,310 2,335,907,940 Rls. 25,860 $
44 1 1398 اصفهان عراق 30059090 ساير باندها، ا وا ت، مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غير مذکور 3,348 2,226,054,513 Rls. 20,224 $
45 1 1398 اصفهان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 6,995 2,211,479,742 Rls. 24,482 $
46 1 1398 اصفهان عراق 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 240,355 2,194,807,871 Rls. 23,833 $
47 1 1398 اصفهان عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 59,210 2,176,790,696 Rls. 24,175 $
48 1 1398 اصفهان عراق 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي، غده اي، ساقه اي و ميوه دار 8,544 1,692,946,118 Rls. 18,742 $
49 1 1398 اصفهان عراق 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 7,210 1,596,029,500 Rls. 14,500 $
50 1 1398 اصفهان عراق 32091090 سايررنگ ها بر اساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غير مذکور 24,600 1,555,465,380 Rls. 17,220 $
51 1 1398 اصفهان عراق 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 81,055 1,247,111,052 Rls. 12,968 $
52 1 1398 اصفهان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 20,830 1,240,488,157 Rls. 13,733 $
53 1 1398 اصفهان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 50,000 1,138,145,400 Rls. 12,600 $
54 1 1398 اصفهان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 23,500 1,125,047,695 Rls. 12,455 $
55 1 1398 اصفهان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,065,413,125 Rls. 11,875 $
56 1 1398 اصفهان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 26,040 957,332,034 Rls. 10,598 $
57 1 1398 اصفهان عراق 68061090 ـ ـ ـ ساير 12,600 790,872,985 Rls. 8,815 $
58 1 1398 اصفهان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,684 723,594,262 Rls. 8,053 $
59 1 1398 اصفهان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 6,000 541,974,000 Rls. 6,000 $
60 1 1398 اصفهان عراق 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 3,080 517,551,996 Rls. 5,138 $
61 1 1398 اصفهان عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 24,000 476,937,120 Rls. 5,280 $
62 1 1398 اصفهان عراق 28112100 دي اکسيدکربن 22,430 311,230,552 Rls. 3,364 $
63 1 1398 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 67,500 256,082,715 Rls. 2,835 $
64 1 1398 اصفهان عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 395 86,941,662 Rls. 962 $
65 1 1398 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 26,200 35,499,297 Rls. 393 $
مجموع کل
1,081,794,007,872 ريال
مجموع کل
11,052,710 دلار
[1]