آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 89,144 50,847,038,296 Rls. 530,406 $
2 1 1398 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 337,500 47,716,197,750 Rls. 438,750 $
3 1 1398 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 148,689 20,303,576,924 Rls. 208,164 $
4 1 1398 اصفهان ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 66,675 7,590,239,773 Rls. 73,343 $
5 1 1398 اصفهان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 97,690 5,799,436,667 Rls. 60,567 $
6 1 1398 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 5,283,408,000 Rls. 58,491 $
7 1 1398 اصفهان ترکيه 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 21,920 4,825,512,640 Rls. 43,840 $
8 1 1398 اصفهان ترکيه 27132000 قيرنفت 121,530 3,772,874,502 Rls. 38,280 $
9 1 1398 اصفهان ترکيه 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 13,912 3,770,061,473 Rls. 41,737 $
10 1 1398 اصفهان ترکيه 27101910 روغن موتور 55,597 2,762,111,777 Rls. 30,578 $
11 1 1398 اصفهان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 24,000 2,384,685,600 Rls. 26,400 $
12 1 1398 اصفهان ترکيه 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 21,372 2,316,577,534 Rls. 25,646 $
13 1 1398 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 22,225 2,208,318,228 Rls. 24,448 $
14 1 1398 اصفهان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 23,920 2,052,636,196 Rls. 22,724 $
15 1 1398 اصفهان ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 22,680 1,536,496,290 Rls. 17,010 $
16 1 1398 اصفهان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 72,000 982,056,888 Rls. 10,872 $
17 1 1398 اصفهان ترکيه 28112990 سايرترکيبات اکسيژنه غيرفلزي غيرفلزات 6,820 975,889,486 Rls. 8,866 $
18 1 1398 اصفهان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربي هاي حيواني 95,800 864,214,195 Rls. 9,618 $
19 1 1398 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 954 775,564,794 Rls. 8,586 $
20 1 1398 اصفهان ترکيه 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 11,000 717,752,000 Rls. 8,000 $
21 1 1398 اصفهان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 21,023 600,661,850 Rls. 5,457 $
22 1 1398 اصفهان ترکيه 70102000 درپوش، سرپوش و ساير در پوش ها ا زشيشه. 21,800 598,091,795 Rls. 6,621 $
23 1 1398 اصفهان ترکيه 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 24,384 469,820,650 Rls. 4,268 $
24 1 1398 اصفهان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,430 413,206,534 Rls. 3,754 $
مجموع کل
169,566,429,842 ريال
مجموع کل
1,706,426 دلار
[1]