آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,695,490 87,322,446,160 Rls. 885,909 $
2 1 1398 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,468,050 64,545,624,183 Rls. 648,443 $
3 1 1398 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 238,312 37,176,386,874 Rls. 405,130 $
4 1 1398 اصفهان افغانستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 166,305 32,131,313,188 Rls. 331,756 $
5 1 1398 اصفهان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 91,239 12,583,088,779 Rls. 136,201 $
6 1 1398 اصفهان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 97,910 9,171,445,933 Rls. 83,323 $
7 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 150,525 6,494,608,720 Rls. 71,899 $
8 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 133,450 6,479,137,033 Rls. 66,337 $
9 1 1398 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 168,870 5,169,127,686 Rls. 52,350 $
10 1 1398 اصفهان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 49,127 5,124,363,233 Rls. 49,630 $
11 1 1398 اصفهان افغانستان 69073000 ـ ـ مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 207,214 3,578,755,615 Rls. 34,035 $
12 1 1398 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,957 3,337,656,550 Rls. 36,950 $
13 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 72,810 3,143,891,998 Rls. 34,805 $
14 1 1398 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 59,000 3,075,362,325 Rls. 28,025 $
15 1 1398 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 18,290 2,793,740,568 Rls. 31,092 $
16 1 1398 اصفهان افغانستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 24,000 1,386,550,150 Rls. 15,350 $
17 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 19,485 1,091,264,649 Rls. 12,081 $
18 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 26,190 1,050,345,612 Rls. 11,628 $
19 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 17,900 874,844,308 Rls. 9,685 $
20 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 14,070 789,869,496 Rls. 7,176 $
21 1 1398 اصفهان افغانستان 27101910 روغن موتور 21,213 785,033,733 Rls. 8,485 $
22 1 1398 اصفهان افغانستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 34,171 752,247,228 Rls. 6,834 $
23 1 1398 اصفهان افغانستان 04015090 ـ ـ ـ شير 18,948 411,900,240 Rls. 4,560 $
24 1 1398 اصفهان افغانستان 04031090 ماست 5,253 257,081,765 Rls. 2,627 $
25 1 1398 اصفهان افغانستان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 6,500 193,174,605 Rls. 1,755 $
26 1 1398 اصفهان افغانستان 28061090 کلرورهيدوژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص بيش از 33% 22,000 49,680,950 Rls. 550 $
مجموع کل
289,768,941,581 ريال
مجموع کل
2,976,617 دلار
[1]