آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 317,450 17,693,809,516 Rls. 196,819 $
2 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غير مذکور در جاي ديگر 185,710 10,400,481,060 Rls. 115,140 $
3 1 1398 اصفهان ارمنستان 26131000 ـ تفته شده/سنگ موليبدن و كنسانتره‌هاي آن. 10,000 9,213,558,000 Rls. 102,000 $
4 1 1398 اصفهان ارمنستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 6,130 2,788,098,430 Rls. 25,330 $
5 1 1398 اصفهان ارمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 45,143 294,201,553 Rls. 3,257 $
6 1 1398 اصفهان ارمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 45,470 280,652,203 Rls. 3,107 $
مجموع کل
40,670,800,762 ريال
مجموع کل
445,653 دلار
[1]