آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 5,284,246,500 Rls. 58,500 $
2 1 1398 اصفهان آذربايجان 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 50,240 4,423,973,632 Rls. 40,192 $
3 1 1398 اصفهان آذربايجان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 22,990 1,644,790,953 Rls. 14,943 $
4 1 1398 اصفهان آذربايجان 69074090 ـ ـ ـ سایر 48,000 481,272,912 Rls. 5,328 $
5 1 1398 اصفهان آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,600 317,958,080 Rls. 3,520 $
مجموع کل
12,152,242,077 ريال
مجموع کل
122,483 دلار
[1]