آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (اروند کنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اروند کنار کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 104,950 25,330,812,768 Rls. 235,616 $
2 1 1398 اروند کنار کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 6,100 4,774,174,240 Rls. 44,559 $
3 1 1398 اروند کنار کويت 03061700 ساير انواع ميگو 800 306,402,200 Rls. 3,198 $
مجموع کل
30,411,389,208 ريال
مجموع کل
283,373 دلار
[1]