آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 568,470 18,243,520,264 Rls. 184,410 $
2 1 1398 اراک پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 507,510 14,090,711,091 Rls. 145,224 $
3 1 1398 اراک پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 18,430 1,613,098,210 Rls. 14,655 $
4 1 1398 اراک پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 25,960 646,396,518 Rls. 7,133 $
5 1 1398 اراک پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,700 424,657,620 Rls. 4,590 $
6 1 1398 اراک پاکستان 04031090 ماست 8,400 388,575,600 Rls. 4,200 $
7 1 1398 اراک پاکستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 270 46,212,741 Rls. 500 $
8 1 1398 اراک پاکستان 20094100 آب آناناس با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 162 27,727,645 Rls. 300 $
9 1 1398 اراک پاکستان 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 108 18,485,096 Rls. 200 $
مجموع کل
35,499,384,785 ريال
مجموع کل
361,211 دلار
[1]