آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 2,975,290 572,781,323,214 Rls. 5,675,021 $
2 1 1398 اراک ترکيه 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,057,500 96,960,022,200 Rls. 1,027,125 $
3 1 1398 اراک ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 832,500 92,965,091,850 Rls. 924,075 $
4 1 1398 اراک ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 697,500 77,193,696,375 Rls. 846,225 $
5 1 1398 اراک ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 350,000 47,515,845,000 Rls. 455,000 $
6 1 1398 اراک ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 365,000 18,522,448,945 Rls. 203,633 $
7 1 1398 اراک ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 237,370 14,809,170,426 Rls. 142,422 $
8 1 1398 اراک ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 85,730 11,873,065,365 Rls. 128,595 $
9 1 1398 اراک ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 90,000 10,996,092,900 Rls. 99,900 $
10 1 1398 اراک ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,840 4,946,657,065 Rls. 55,135 $
11 1 1398 اراک ترکيه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 93,190 4,923,868,439 Rls. 54,881 $
12 1 1398 اراک ترکيه 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 20,662 3,411,430,503 Rls. 30,993 $
13 1 1398 اراک ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 20,255 512,255,759 Rls. 5,671 $
مجموع کل
957,410,968,041 ريال
مجموع کل
9,648,676 دلار
[1]