آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا اکراين 08105000 کيوي، تازه 232,550 17,872,322,363 Rls. 183,309 $
2 1 1398 آستارا اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 101,000 10,925,916,100 Rls. 116,028 $
3 1 1398 آستارا اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 120,750 9,621,075,603 Rls. 102,637 $
4 1 1398 آستارا اکراين 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 252,450 8,675,979,058 Rls. 92,065 $
5 1 1398 آستارا اکراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 146,200 5,303,473,910 Rls. 55,921 $
6 1 1398 آستارا اکراين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 33,400 2,534,270,424 Rls. 28,118 $
7 1 1398 آستارا اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 1,987,238,000 Rls. 22,000 $
8 1 1398 آستارا اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,640 1,908,080,785 Rls. 17,335 $
مجموع کل
58,828,356,243 ريال
مجموع کل
617,414 دلار
[1]