آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آبادان کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 1,564,878 63,621,847,536 Rls. 662,851 $
2 1 1398 آبادان کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 727,582 27,492,848,072 Rls. 284,731 $
3 1 1398 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 698,407 13,843,889,047 Rls. 140,540 $
4 1 1398 آبادان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 32,003 11,109,623,960 Rls. 103,889 $
5 1 1398 آبادان کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 48,045 6,081,532,821 Rls. 55,251 $
6 1 1398 آبادان کويت 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 43,264 5,861,990,784 Rls. 64,896 $
7 1 1398 آبادان کويت 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 27,490 5,184,255,105 Rls. 57,393 $
8 1 1398 آبادان کويت 04090000 عسل طبيعي 11,520 3,215,712,400 Rls. 35,600 $
9 1 1398 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 47,902 2,730,183,197 Rls. 27,413 $
10 1 1398 آبادان کويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 8,107 2,200,209,219 Rls. 24,358 $
11 1 1398 آبادان کويت 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 8,400 2,185,923,600 Rls. 24,200 $
12 1 1398 آبادان کويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 15,645 2,119,750,643 Rls. 23,467 $
13 1 1398 آبادان کويت 08105000 کيوي، تازه 15,764 1,381,622,601 Rls. 13,825 $
14 1 1398 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 9,050 1,225,764,530 Rls. 13,570 $
15 1 1398 آبادان کويت 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 6,070 787,209,195 Rls. 8,715 $
16 1 1398 آبادان کويت 68109900 اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 4,864 659,040,384 Rls. 7,296 $
17 1 1398 آبادان کويت 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 4,800 520,295,040 Rls. 5,760 $
18 1 1398 آبادان کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 5,529 320,577,621 Rls. 3,549 $
19 1 1398 آبادان کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,387 209,834,267 Rls. 2,323 $
20 1 1398 آبادان کويت 13019030 سقز 720 162,592,200 Rls. 1,800 $
21 1 1398 آبادان کويت 12089090 ساير آردها و زبره هاي دانه و ميوه هاي روغن دار غير از آرد و زيره خردل غير مذکور در جاي ديگر 600 162,592,200 Rls. 1,800 $
22 1 1398 آبادان کويت 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 660 119,234,280 Rls. 1,320 $
23 1 1398 آبادان کويت 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 2,522 118,766,609 Rls. 1,079 $
24 1 1398 آبادان کويت 56090000 اشياءاز نخ، نوا ر،يااشكال همانند، ريسمان، طناب ياکابل، که در جاي ديگرگفته نشده. 36 110,071,000 Rls. 1,000 $
25 1 1398 آبادان کويت 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه در جاي ديگرمذکور نباشد. 200 110,071,000 Rls. 1,000 $
26 1 1398 آبادان کويت 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 402 79,760,507 Rls. 883 $
27 1 1398 آبادان کويت 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 170 21,498,302 Rls. 238 $
28 1 1398 آبادان کويت 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 36 4,767,552 Rls. 53 $
مجموع کل
151,641,463,672 ريال
مجموع کل
1,568,799 دلار
[1]