آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 112,500 74,409,900,000 Rls. 900,000 $
2 12 1397 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 94,300 72,815,213,400 Rls. 829,300 $
3 8 1397 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 57,835,637,500 Rls. 770,619 $
4 6 1397 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 161,500 53,529,000,000 Rls. 1,274,500 $
5 9 1397 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 53,477,400,000 Rls. 600,000 $
6 7 1397 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 131,000 45,066,000,000 Rls. 1,073,000 $
7 12 1397 کرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,984 41,253,722,172 Rls. 458,784 $
8 10 1397 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,000 40,409,386,000 Rls. 442,000 $
9 9 1397 کرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,000 36,412,254,000 Rls. 405,000 $
10 10 1397 کرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,200 18,919,240,200 Rls. 205,200 $
11 12 1397 کرمان هند 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 8,510 18,467,730,688 Rls. 209,176 $
12 11 1397 کرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,068 10,950,097,752 Rls. 135,918 $
13 7 1397 کرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,500 8,788,500,000 Rls. 209,250 $
14 8 1397 کرمان هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 125,610 6,443,901,120 Rls. 100,488 $
15 7 1397 کرمان هند 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 7,000 5,780,040,000 Rls. 137,620 $
16 10 1397 کرمان هند 08105000 کيوي، تازه 87,495 5,697,247,690 Rls. 65,534 $
17 11 1397 کرمان هند 08105000 کيوي، تازه 66,700 4,013,082,150 Rls. 49,959 $
18 10 1397 کرمان هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,915 1,874,189,852 Rls. 19,132 $
19 12 1397 کرمان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,750 1,867,997,504 Rls. 21,158 $
20 12 1397 کرمان هند 08105000 کيوي، تازه 20,530 1,333,847,111 Rls. 15,377 $
21 12 1397 کرمان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 350 299,737,760 Rls. 3,395 $
مجموع کل
559,644,124,899 ريال
مجموع کل
7,925,410 دلار
[1]