آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 کرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,600 32,527,980,000 Rls. 377,718 $
2 11 1397 کرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,500 32,199,561,000 Rls. 387,000 $
3 12 1397 کرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 24,960,420,000 Rls. 270,000 $
4 7 1397 کرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,550 16,291,800,000 Rls. 387,900 $
5 6 1397 کرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 19,500 14,742,000,000 Rls. 351,000 $
6 6 1397 کرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 14,175,000,000 Rls. 337,500 $
7 8 1397 کرمان فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 63,977 5,543,670,888 Rls. 85,713 $
8 9 1397 کرمان فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,380 2,828,734,668 Rls. 32,148 $
9 9 1397 کرمان فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,232 2,721,033,684 Rls. 30,924 $
10 10 1397 کرمان فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,560 2,529,059,137 Rls. 25,817 $
11 9 1397 کرمان فرانسه 08042010 --- انجیر خشک 6,750 1,401,696,630 Rls. 15,930 $
12 12 1397 کرمان فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 15,500 1,272,671,520 Rls. 14,415 $
13 11 1397 کرمان فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 13,576 1,050,521,078 Rls. 12,626 $
14 11 1397 کرمان فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,620 943,522,020 Rls. 11,340 $
15 7 1397 کرمان فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 15,920 930,090,000 Rls. 22,145 $
16 8 1397 کرمان فرانسه 08042010 --- انجیر خشک 4,500 739,454,458 Rls. 10,240 $
17 11 1397 کرمان فرانسه 08042010 --- انجیر خشک 3,000 589,077,240 Rls. 7,080 $
18 12 1397 کرمان فرانسه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 4,050 178,783,200 Rls. 2,025 $
19 7 1397 کرمان فرانسه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 450 151,200,000 Rls. 3,600 $
20 8 1397 کرمان فرانسه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 720 36,288,000 Rls. 864 $
21 8 1397 کرمان فرانسه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 720 27,216,000 Rls. 648 $
مجموع کل
155,839,779,523 ريال
مجموع کل
2,386,633 دلار
[1]