آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 کرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 100,000 105,936,397,886 Rls. 1,131,203 $
2 9 1397 کرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 60,000 60,605,750,260 Rls. 701,516 $
3 12 1397 کرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 50,000 50,454,337,906 Rls. 573,889 $
4 9 1397 کرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,000 42,408,441,000 Rls. 481,500 $
5 11 1397 کرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 41,778,189,960 Rls. 459,940 $
6 9 1397 کرمان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,000 37,754,736,000 Rls. 428,000 $
7 8 1397 کرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 60,000 36,858,412,185 Rls. 653,014 $
8 10 1397 کرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 42,731 20,049,929,666 Rls. 228,608 $
9 12 1397 کرمان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 18,942,013,824 Rls. 214,548 $
10 9 1397 کرمان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 18,925,708,176 Rls. 214,548 $
11 6 1397 کرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 18,447,324,000 Rls. 439,222 $
12 11 1397 کرمان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 17,851,037,244 Rls. 214,548 $
13 12 1397 کرمان ترکيه 74092900 صفحه، ورق و نوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 50,278 17,038,789,408 Rls. 192,991 $
14 9 1397 کرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 24,359 11,495,876,052 Rls. 130,321 $
15 6 1397 کرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 47,744 10,727,976,000 Rls. 255,428 $
16 11 1397 کرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 23,704 10,125,717,458 Rls. 126,814 $
17 7 1397 کرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 42,158 9,472,806,000 Rls. 225,543 $
18 8 1397 کرمان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,011,016,000 Rls. 214,548 $
19 8 1397 کرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 23,791 5,345,718,000 Rls. 62,075 $
20 12 1397 کرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 20,160 3,915,749,376 Rls. 44,352 $
21 11 1397 کرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 12,000 2,107,960,800 Rls. 26,400 $
22 9 1397 کرمان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 14,364 1,821,856,320 Rls. 19,980 $
23 12 1397 کرمان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 17,936 1,446,873,240 Rls. 16,680 $
24 9 1397 کرمان ترکيه 08132000 آلو، خشک کرده 5,000 1,249,220,800 Rls. 13,700 $
25 7 1397 کرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 12,000 1,108,800,000 Rls. 26,400 $
26 6 1397 کرمان ترکيه 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 4,713 579,390,000 Rls. 13,795 $
27 7 1397 کرمان ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 191,787 201,348,000 Rls. 4,794 $
مجموع کل
555,661,375,561 ريال
مجموع کل
7,114,357 دلار
[1]