آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 102,775 122,456,140,200 Rls. 1,387,463 $
2 12 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 178,250 116,214,831,400 Rls. 1,318,600 $
3 11 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 153,000 100,504,690,640 Rls. 1,197,960 $
4 6 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 221,600 74,457,600,000 Rls. 1,772,800 $
5 11 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 57,500 63,296,046,000 Rls. 776,250 $
6 10 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 93,000 60,922,644,000 Rls. 709,600 $
7 10 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,050 58,370,824,125 Rls. 608,175 $
8 9 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,000 44,987,104,000 Rls. 545,960 $
9 8 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,000 41,374,476,000 Rls. 648,000 $
10 9 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,000 38,356,956,000 Rls. 432,000 $
11 7 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 104,400 35,834,400,000 Rls. 853,200 $
12 6 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,000 20,412,000,000 Rls. 486,000 $
13 7 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,590 14,509,530,000 Rls. 345,465 $
14 12 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,950 14,091,508,800 Rls. 161,100 $
15 8 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,800 8,576,400,000 Rls. 99,590 $
16 12 1397 کرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق و نوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 19,298 6,494,968,868 Rls. 74,876 $
17 8 1397 کرمان امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,440 2,575,935,350 Rls. 29,381 $
18 8 1397 کرمان امارات متحده عربي 61029000 پالتو،نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک؛ بادگير و همانند؛ زنانه يا دخترا نه کشباف؛ از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 6,865 2,136,414,000 Rls. 50,867 $
19 9 1397 کرمان امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 14,270 2,081,913,088 Rls. 22,832 $
20 10 1397 کرمان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 1,120 682,245,200 Rls. 7,280 $
21 11 1397 کرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 338 485,070,525 Rls. 6,075 $
22 11 1397 کرمان امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,900 289,605,069 Rls. 3,627 $
مجموع کل
829,111,303,265 ريال
مجموع کل
11,537,101 دلار
[1]