آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 کرمان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 385,786 66,417,473,216 Rls. 752,282 $
2 9 1397 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 410,970 29,533,450,186 Rls. 341,590 $
3 8 1397 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 519,120 28,528,330,577 Rls. 414,462 $
4 10 1397 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 367,710 25,281,054,462 Rls. 277,954 $
5 11 1397 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 628,383 22,768,751,806 Rls. 272,896 $
6 12 1397 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 493,777 19,641,689,790 Rls. 224,849 $
7 7 1397 کرمان افغانستان 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 15,252 12,593,868,000 Rls. 299,854 $
8 6 1397 کرمان افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 57,739 9,700,236,000 Rls. 230,958 $
9 6 1397 کرمان افغانستان 40119090 ک ک ک سایر 51,339 8,624,952,000 Rls. 205,356 $
10 11 1397 کرمان افغانستان 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 3,500 7,157,954,090 Rls. 86,030 $
11 9 1397 کرمان افغانستان 61029000 پالتو،نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک؛ بادگير و همانند؛ زنانه يا دخترا نه کشباف؛ از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 17,580 6,719,949,222 Rls. 76,371 $
12 9 1397 کرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 38,574 3,812,159,392 Rls. 44,371 $
13 12 1397 کرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 41,435 3,609,478,304 Rls. 40,883 $
14 6 1397 کرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 22,800 3,299,520,000 Rls. 78,560 $
15 6 1397 کرمان افغانستان 40117090 ک ک ک سایر 15,608 2,622,144,000 Rls. 62,432 $
16 11 1397 کرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 23,350 2,422,088,610 Rls. 26,665 $
17 7 1397 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 63,860 2,277,375,582 Rls. 54,223 $
18 10 1397 کرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 22,125 2,179,926,918 Rls. 26,150 $
19 12 1397 کرمان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 28,180 1,820,498,560 Rls. 20,620 $
20 11 1397 کرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 28,870 1,798,266,439 Rls. 21,613 $
21 12 1397 کرمان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,756 1,256,469,100 Rls. 14,410 $
22 7 1397 کرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 22,555 1,107,225,000 Rls. 26,362 $
23 6 1397 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,630 772,212,000 Rls. 18,386 $
24 9 1397 کرمان افغانستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 6,300 746,796,960 Rls. 8,190 $
25 8 1397 کرمان افغانستان 57022000 كفپوشها از الياف نارگيل (Coir) 7,500 673,050,000 Rls. 16,025 $
26 11 1397 کرمان افغانستان 57033010 چمن مصنوعی از مواد نسجی سنتتیک 2,006 622,598,592 Rls. 7,728 $
27 12 1397 کرمان افغانستان 61029000 پالتو،نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک؛ بادگير و همانند؛ زنانه يا دخترا نه کشباف؛ از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 1,060 603,847,542 Rls. 6,840 $
28 9 1397 کرمان افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 1,833 498,373,148 Rls. 5,650 $
29 6 1397 کرمان افغانستان 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 2,942 494,172,000 Rls. 11,766 $
30 6 1397 کرمان افغانستان 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 1,050 308,700,000 Rls. 7,350 $
31 12 1397 کرمان افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 52,280 263,981,120 Rls. 2,990 $
32 6 1397 کرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,182 198,534,000 Rls. 4,727 $
33 8 1397 کرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,792 184,360,850 Rls. 2,103 $
34 12 1397 کرمان افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 298 162,449,920 Rls. 1,840 $
35 8 1397 کرمان افغانستان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,100 162,120,000 Rls. 3,860 $
36 9 1397 کرمان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 50,000 123,187,400 Rls. 1,400 $
37 8 1397 کرمان افغانستان 85163200 دستگاه هاي الکتروترميک آرا يش مو (غير ازموخشک کن) 1,045 98,086,800 Rls. 2,335 $
38 9 1397 کرمان افغانستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 900 68,669,936 Rls. 780 $
39 9 1397 کرمان افغانستان 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 258 67,199,607 Rls. 764 $
40 11 1397 کرمان افغانستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 6,800 52,044,344 Rls. 646 $
41 8 1397 کرمان افغانستان 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 300 40,330,080 Rls. 960 $
42 11 1397 کرمان افغانستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 204 25,917,439 Rls. 322 $
43 11 1397 کرمان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 255 21,913,408 Rls. 272 $
44 9 1397 کرمان افغانستان 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 135 17,969,667 Rls. 204 $
45 12 1397 کرمان افغانستان 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 20 13,596,352 Rls. 154 $
46 6 1397 کرمان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 186 3,906,000 Rls. 93 $
47 9 1397 کرمان افغانستان 62111100 لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه. 26 2,823,666 Rls. 32 $
مجموع کل
269,399,702,085 ريال
مجموع کل
3,704,308 دلار
[1]