آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 کرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100,888 140,786,937,724 Rls. 1,599,919 $
2 9 1397 کرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 79,980 116,090,892,000 Rls. 1,320,480 $
3 10 1397 کرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 89,843 113,093,632,787 Rls. 1,281,785 $
4 10 1397 کرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 65,040 107,759,197,080 Rls. 1,170,720 $
5 12 1397 کرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 58,250 92,569,239,282 Rls. 1,048,492 $
6 8 1397 کرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 77,500 86,298,075,000 Rls. 1,364,064 $
7 6 1397 کرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 199,000 67,872,000,000 Rls. 1,616,000 $
8 9 1397 کرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 32,500 50,180,400,000 Rls. 585,000 $
9 11 1397 کرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,528 47,620,439,820 Rls. 563,940 $
10 8 1397 کرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 62,500 46,379,250,000 Rls. 827,896 $
11 11 1397 کرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 22,500 32,338,035,000 Rls. 405,000 $
12 12 1397 کرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 47,000 29,183,861,000 Rls. 329,000 $
13 7 1397 کرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 36,020 27,231,120,000 Rls. 648,360 $
14 9 1397 کرمان آلمان 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 76 26,810,505,736 Rls. 304,696 $
15 7 1397 کرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 24,192,000,000 Rls. 576,000 $
16 7 1397 کرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,500 18,427,500,000 Rls. 438,750 $
17 6 1397 کرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 23,388 17,680,950,000 Rls. 420,975 $
18 6 1397 کرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,000 15,309,000,000 Rls. 364,500 $
19 9 1397 کرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,200 12,656,640,000 Rls. 153,600 $
20 8 1397 کرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,048 8,082,144,000 Rls. 192,432 $
21 6 1397 کرمان آلمان 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 40,000 3,964,800,000 Rls. 94,400 $
22 9 1397 کرمان آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,000 2,702,720,000 Rls. 32,800 $
23 9 1397 کرمان آلمان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 22,500 2,039,400,000 Rls. 24,750 $
24 7 1397 کرمان آلمان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,002 980,574,000 Rls. 23,347 $
25 11 1397 کرمان آلمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,500 707,596,860 Rls. 7,790 $
26 9 1397 کرمان آلمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 3,170 653,020,000 Rls. 7,925 $
27 12 1397 کرمان آلمان 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 3,750 364,188,000 Rls. 4,125 $
28 9 1397 کرمان آلمان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 252 344,679,200 Rls. 4,183 $
29 6 1397 کرمان آلمان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 150 123,858,000 Rls. 2,949 $
30 8 1397 کرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 118,175,800 Rls. 1,348 $
31 7 1397 کرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 60,144,000 Rls. 1,432 $
32 11 1397 کرمان آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 352 29,702,718 Rls. 327 $
33 11 1397 کرمان آلمان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 228 24,888,516 Rls. 274 $
34 6 1397 کرمان آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 140 11,760,000 Rls. 280 $
35 6 1397 کرمان آلمان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 8 10,080,000 Rls. 240 $
36 11 1397 کرمان آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 39 1,907,514 Rls. 21 $
مجموع کل
1,092,699,314,037 ريال
مجموع کل
15,417,801 دلار
[1]