آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 کرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 1,074,000 39,577,545,875 Rls. 617,703 $
2 11 1397 کرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 375,000 31,472,580,000 Rls. 376,875 $
3 9 1397 کرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 249,900 25,240,540,620 Rls. 286,135 $
4 8 1397 کرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 198,600 19,208,321,015 Rls. 221,648 $
5 11 1397 کرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 307,000 14,768,475,600 Rls. 184,200 $
6 10 1397 کرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 256,850 6,734,731,395 Rls. 72,498 $
7 10 1397 کرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 100,000 5,907,395,000 Rls. 65,000 $
8 8 1397 کرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 309,660 5,148,713,575 Rls. 80,659 $
9 6 1397 کرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 338,846 4,171,230,000 Rls. 99,315 $
10 9 1397 کرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 164,530 3,676,708,101 Rls. 43,434 $
11 6 1397 کرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 231,830 3,583,188,000 Rls. 85,314 $
12 11 1397 کرمانشاه ترکيه 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 92,750 3,043,847,487 Rls. 38,121 $
13 10 1397 کرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 75,290 1,569,077,208 Rls. 18,822 $
14 12 1397 کرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 65,590 1,493,841,789 Rls. 16,398 $
15 11 1397 کرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 50,070 1,008,419,588 Rls. 12,517 $
16 7 1397 کرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 92,620 972,468,000 Rls. 23,154 $
17 12 1397 کرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 43,786 946,380,214 Rls. 10,946 $
18 8 1397 کرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 22,636 467,008,975 Rls. 5,327 $
مجموع کل
168,990,472,442 ريال
مجموع کل
2,258,066 دلار
[1]