آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,549,820 81,443,292,000 Rls. 1,939,126 $
2 11 1397 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,581,900 76,503,086,907 Rls. 870,043 $
3 8 1397 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,595,790 75,050,462,274 Rls. 1,406,970 $
4 7 1397 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,039,280 47,107,074,000 Rls. 1,121,597 $
5 10 1397 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 787,950 41,019,802,480 Rls. 433,372 $
6 6 1397 کرمانشاه افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,712,000 28,129,668,000 Rls. 669,754 $
7 12 1397 کرمانشاه افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 548,970 20,494,512,084 Rls. 225,626 $
8 6 1397 کرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 154,960 19,524,960,000 Rls. 464,880 $
9 7 1397 کرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 151,950 19,145,700,000 Rls. 455,850 $
10 12 1397 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 448,890 17,925,076,104 Rls. 203,528 $
11 9 1397 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 333,670 15,429,023,120 Rls. 183,517 $
12 7 1397 کرمانشاه افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 171,718 12,116,412,000 Rls. 288,486 $
13 7 1397 کرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 50,235 6,329,610,000 Rls. 150,705 $
14 9 1397 کرمانشاه افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 25,020 3,707,903,208 Rls. 42,034 $
15 11 1397 کرمانشاه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 79,550 3,477,484,253 Rls. 43,513 $
16 6 1397 کرمانشاه افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 48,000 3,386,880,000 Rls. 80,640 $
17 7 1397 کرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 25,720 3,240,720,000 Rls. 77,160 $
18 7 1397 کرمانشاه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 49,300 3,105,900,000 Rls. 73,950 $
19 10 1397 کرمانشاه افغانستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 73,175 2,327,604,513 Rls. 25,611 $
20 6 1397 کرمانشاه افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 130,000 2,184,000,000 Rls. 52,000 $
21 9 1397 کرمانشاه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 61,810 2,071,923,456 Rls. 23,488 $
22 7 1397 کرمانشاه افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 22,167 2,048,214,000 Rls. 48,767 $
23 9 1397 کرمانشاه افغانستان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 62,640 2,039,893,297 Rls. 24,756 $
24 7 1397 کرمانشاه افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 78,000 1,485,120,000 Rls. 35,360 $
25 12 1397 کرمانشاه افغانستان 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 59,280 1,465,404,224 Rls. 16,598 $
26 7 1397 کرمانشاه افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,481 1,320,564,000 Rls. 31,442 $
27 10 1397 کرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 22,076 1,297,591,406 Rls. 13,246 $
28 10 1397 کرمانشاه افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 26,490 1,290,891,540 Rls. 15,485 $
29 12 1397 کرمانشاه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 51,550 1,252,048,462 Rls. 14,434 $
30 12 1397 کرمانشاه افغانستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 51,590 1,248,900,255 Rls. 14,445 $
31 11 1397 کرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 23,102 1,213,544,411 Rls. 13,861 $
32 11 1397 کرمانشاه افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 50,000 985,950,756 Rls. 12,348 $
33 10 1397 کرمانشاه افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 24,520 840,701,302 Rls. 8,582 $
34 10 1397 کرمانشاه افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 14,400 576,010,680 Rls. 5,880 $
35 7 1397 کرمانشاه افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 26,000 524,160,000 Rls. 12,480 $
36 7 1397 کرمانشاه افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 45,470 471,744,000 Rls. 11,232 $
37 7 1397 کرمانشاه افغانستان 04031090 ماست 10,210 407,358,000 Rls. 9,699 $
38 6 1397 کرمانشاه افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 22,400 376,320,000 Rls. 8,960 $
39 10 1397 کرمانشاه افغانستان 34012010 صابون مايع 4,800 367,157,828 Rls. 3,748 $
40 7 1397 کرمانشاه افغانستان 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 22,580 303,492,000 Rls. 7,226 $
41 7 1397 کرمانشاه افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 22,790 217,728,000 Rls. 5,184 $
42 8 1397 کرمانشاه افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 5,970 132,888,000 Rls. 3,164 $
مجموع کل
503,586,776,560 ريال
مجموع کل
9,148,747 دلار
[1]