آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 چوئبده کويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 543,899 113,610,768,700 Rls. 2,669,495 $
2 7 1397 چوئبده کويت 03061700 ساير انواع ميگو 435,190 77,452,000,300 Rls. 1,844,095 $
3 2 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 190,090 56,219,520,000 Rls. 1,338,560 $
4 9 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 252,250 52,273,969,536 Rls. 595,190 $
5 12 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 229,350 49,927,679,352 Rls. 566,838 $
6 11 1397 چوئبده کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 1,112,533 36,644,622,026 Rls. 436,953 $
7 9 1397 چوئبده کويت 03061700 ساير انواع ميگو 100,125 35,197,919,380 Rls. 400,037 $
8 10 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 143,075 31,401,919,632 Rls. 339,753 $
9 7 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 255,000 27,196,385,760 Rls. 647,533 $
10 1 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 86,885 27,040,478,080 Rls. 695,080 $
11 8 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 189,165 26,880,404,532 Rls. 393,118 $
12 11 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 131,660 26,571,091,200 Rls. 316,220 $
13 8 1397 چوئبده کويت 03061700 ساير انواع ميگو 127,538 26,335,778,092 Rls. 502,583 $
14 2 1397 چوئبده کويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 124,358 26,085,780,000 Rls. 621,090 $
15 6 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 241,980 24,492,384,000 Rls. 583,152 $
16 6 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 71,040 24,046,680,000 Rls. 572,540 $
17 2 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 234,300 23,925,888,000 Rls. 569,664 $
18 1 1397 چوئبده کويت 03033300 كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 213,700 21,833,735,928 Rls. 553,366 $
19 11 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 490,082 18,891,528,726 Rls. 228,102 $
20 10 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 638,298 17,412,995,874 Rls. 200,506 $
21 3 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 164,800 16,653,050,880 Rls. 395,520 $
22 6 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 2,461,106 15,315,552,000 Rls. 364,656 $
23 7 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 43,120 15,299,077,600 Rls. 364,264 $
24 9 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 20,895 14,544,028,720 Rls. 166,785 $
25 6 1397 چوئبده کويت 03061700 ساير انواع ميگو 70,632 13,488,846,000 Rls. 321,163 $
26 8 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 25,830 12,465,277,360 Rls. 187,659 $
27 1 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 1,369,577 12,357,583,558 Rls. 320,529 $
28 7 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 954,940 12,035,730,000 Rls. 286,565 $
29 12 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 15,990 11,360,410,800 Rls. 128,764 $
30 2 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 1,749,921 11,332,356,000 Rls. 269,818 $
31 8 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 721,188 10,977,979,743 Rls. 152,712 $
32 6 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 749,610 10,622,682,000 Rls. 252,921 $
33 7 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 1,657,211 10,439,856,000 Rls. 248,568 $
34 9 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 28,600 9,205,360,758 Rls. 105,001 $
35 5 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 535,816 9,092,216,720 Rls. 212,082 $
36 5 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 26,280 9,060,007,200 Rls. 210,240 $
37 3 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 26,580 8,937,881,600 Rls. 212,640 $
38 5 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 86,650 8,917,405,680 Rls. 207,960 $
39 10 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 20,730 7,149,590,919 Rls. 76,533 $
40 5 1397 چوئبده کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 388,149 6,374,130,000 Rls. 151,765 $
41 7 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 36,963 6,048,231,478 Rls. 144,006 $
42 5 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 414,997 6,016,467,080 Rls. 140,925 $
43 7 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 449,717 5,653,536,000 Rls. 134,608 $
44 11 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 18,060 5,653,319,577 Rls. 66,822 $
45 8 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 28,500 5,644,692,842 Rls. 96,646 $
46 11 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 8,070 5,536,921,200 Rls. 64,560 $
47 3 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 865,115 5,291,366,846 Rls. 125,561 $
48 12 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 15,780 5,232,002,982 Rls. 58,630 $
49 10 1397 چوئبده کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 154,435 5,033,851,776 Rls. 60,384 $
50 5 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 622,034 4,020,855,690 Rls. 93,301 $
51 12 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 91,708 3,902,093,096 Rls. 44,019 $
52 1 1397 چوئبده کويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio، carassius carassius، ctenopharygodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp، Mylopharyngodon piceus.) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 26,380 3,869,629,238 Rls. 97,606 $
53 2 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 127,001 3,726,660,000 Rls. 88,730 $
54 12 1397 چوئبده کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 16,200 3,669,181,740 Rls. 39,690 $
55 10 1397 چوئبده کويت 03061700 ساير انواع ميگو 9,900 3,598,966,800 Rls. 39,600 $
56 7 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 214,540 3,559,752,000 Rls. 84,756 $
57 12 1397 چوئبده کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 95,884 3,405,366,660 Rls. 39,387 $
58 4 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 467,096 3,391,737,828 Rls. 78,399 $
59 4 1397 چوئبده کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 236,255 3,323,740,440 Rls. 78,169 $
60 6 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 20,960 3,257,184,000 Rls. 77,552 $
61 9 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 174,037 3,055,803,964 Rls. 35,358 $
62 4 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 28,860 2,953,123,200 Rls. 69,264 $
63 6 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 159,443 2,686,446,000 Rls. 63,963 $
64 1 1397 چوئبده کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 23,530 2,371,824,000 Rls. 56,472 $
65 10 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 87,900 2,288,581,794 Rls. 26,007 $
66 2 1397 چوئبده کويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 14,640 2,275,056,000 Rls. 54,168 $
67 9 1397 چوئبده کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 25,800 2,199,442,080 Rls. 25,800 $
68 10 1397 چوئبده کويت 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,814 2,151,118,948 Rls. 22,407 $
69 7 1397 چوئبده کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 128,495 2,110,122,000 Rls. 50,241 $
70 6 1397 چوئبده کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 208,487 2,105,502,000 Rls. 50,131 $
71 11 1397 چوئبده کويت 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 14,550 1,916,328,000 Rls. 24,000 $
72 10 1397 چوئبده کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 12,125 1,900,443,400 Rls. 19,400 $
73 1 1397 چوئبده کويت 03032300 ک ک تیلاپیا (Oreochromis spp.)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 20,970 1,896,711,336 Rls. 50,328 $
74 8 1397 چوئبده کويت 08071100 هندوا نه، تازه 260,490 1,879,827,360 Rls. 36,853 $
75 12 1397 چوئبده کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 38,800 1,793,452,400 Rls. 19,400 $
76 8 1397 چوئبده کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,480 1,700,887,100 Rls. 19,765 $
77 10 1397 چوئبده کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 2,295 1,635,071,400 Rls. 18,329 $
78 10 1397 چوئبده کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,350 1,633,207,000 Rls. 17,350 $
79 11 1397 چوئبده کويت 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 37,035 1,621,181,867 Rls. 17,848 $
80 12 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 58,400 1,552,627,305 Rls. 17,520 $
81 5 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 111,906 1,491,473,640 Rls. 34,432 $
82 8 1397 چوئبده کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 57,870 1,490,792,195 Rls. 18,584 $
83 1 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 129,968 1,475,322,000 Rls. 36,357 $
84 11 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 30,405 1,404,091,120 Rls. 17,330 $
85 4 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 75,733 1,297,937,200 Rls. 30,292 $
86 4 1397 چوئبده کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 12,150 1,247,173,200 Rls. 29,160 $
87 11 1397 چوئبده کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,578 1,220,898,695 Rls. 13,441 $
88 6 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 71,770 1,205,736,000 Rls. 28,708 $
89 1 1397 چوئبده کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 36,902 1,182,310,004 Rls. 31,366 $
90 12 1397 چوئبده کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,510 1,095,390,604 Rls. 12,628 $
91 11 1397 چوئبده کويت 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو و محلول هاي آبي روغن هاي اسانسي به استثناي گلاب استحصالي از گل محمدي و ساير عرقيات سنتي 5,238 1,087,383,420 Rls. 11,971 $
92 12 1397 چوئبده کويت 04090000 عسل طبيعي 3,400 1,028,862,100 Rls. 11,900 $
93 3 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 57,804 974,388,303 Rls. 23,121 $
94 10 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 57,712 971,538,847 Rls. 10,696 $
95 3 1397 چوئبده کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 53,073 953,216,785 Rls. 22,629 $
96 2 1397 چوئبده کويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio، carassius carassius، ctenopharygodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp، Mylopharyngodon piceus.) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 9,270 934,416,000 Rls. 22,248 $
97 4 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 72,317 929,029,960 Rls. 21,694 $
98 8 1397 چوئبده کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 56,950 890,966,625 Rls. 14,903 $
99 9 1397 چوئبده کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 19,344 881,931,648 Rls. 9,672 $
100 1 1397 چوئبده کويت 07031000 پياز و موسير 78,683 861,084,000 Rls. 20,502 $
مجموع کل
1,123,256,809,429 ريال
مجموع کل
21,479,610 دلار