آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 چوئبده عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,290,884 165,978,075,810 Rls. 3,872,652 $
2 7 1397 چوئبده عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 654,369 82,450,494,000 Rls. 1,963,107 $
3 6 1397 چوئبده عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 627,369 79,048,494,000 Rls. 1,882,107 $
4 6 1397 چوئبده عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 333,069 41,966,694,000 Rls. 999,207 $
5 3 1397 چوئبده عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 208,200 26,401,842,000 Rls. 624,600 $
6 12 1397 چوئبده عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 39,908 5,587,067,039 Rls. 64,621 $
7 12 1397 چوئبده عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 15,559 2,752,422,265 Rls. 31,835 $
مجموع کل
404,185,089,114 ريال
مجموع کل
9,438,129 دلار
[1]