آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 4,599,240 103,953,634,061 Rls. 1,190,503 $
2 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 650,000 85,576,500,000 Rls. 978,795 $
3 12 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 3,000,000 81,628,890,000 Rls. 930,000 $
4 8 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 6,500,000 74,921,125,000 Rls. 1,033,939 $
5 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 550,000 69,293,662,500 Rls. 825,000 $
6 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 475,000 63,895,275,000 Rls. 700,824 $
7 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 425,000 55,603,762,500 Rls. 640,936 $
8 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 1,794,420 48,998,349,148 Rls. 557,020 $
9 10 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 3,146,970 46,852,718,745 Rls. 504,540 $
10 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 350,000 39,970,350,000 Rls. 565,413 $
11 12 1397 چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,400,000 34,058,502,500 Rls. 385,000 $
12 8 1397 چابهار پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 5,197,500 29,141,875,000 Rls. 514,724 $
13 5 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 425,000 27,300,000,000 Rls. 637,500 $
14 9 1397 چابهار پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,377,800 26,543,738,800 Rls. 313,312 $
15 11 1397 چابهار پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 540,000 23,840,498,880 Rls. 295,920 $
16 7 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 3,500,000 23,520,000,000 Rls. 560,000 $
17 8 1397 چابهار پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 500,000 22,928,872,500 Rls. 266,253 $
18 9 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 1,000,000 16,869,040,000 Rls. 185,000 $
19 8 1397 چابهار پاکستان 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 45,900 16,443,367,173 Rls. 191,874 $
20 8 1397 چابهار پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,050,000 13,944,855,581 Rls. 162,719 $
21 3 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 2,063,392 13,928,144,590 Rls. 330,613 $
22 10 1397 چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 600,000 13,755,060,000 Rls. 165,319 $
23 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 1,250,000 13,516,920,000 Rls. 197,651 $
24 7 1397 چابهار پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,908,000 12,708,900,000 Rls. 302,593 $
25 8 1397 چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,045,000 12,673,815,000 Rls. 288,860 $
26 10 1397 چابهار پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 12,274,860,000 Rls. 130,000 $
27 9 1397 چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 485,000 11,961,427,500 Rls. 133,375 $
28 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 400,000 11,263,416,000 Rls. 124,000 $
29 9 1397 چابهار پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 321,200 10,907,774,490 Rls. 126,439 $
30 10 1397 چابهار پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 696,093 10,905,960,000 Rls. 120,000 $
31 5 1397 چابهار پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 175,660 9,932,454,220 Rls. 228,358 $
32 10 1397 چابهار پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 216,000 9,849,623,328 Rls. 118,152 $
33 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 200,000 9,626,215,400 Rls. 109,400 $
34 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 150,000 9,450,000,000 Rls. 225,000 $
35 7 1397 چابهار پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 898,180 8,568,000,000 Rls. 204,000 $
36 2 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 125,000 7,523,362,500 Rls. 179,128 $
37 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 300,000 7,259,257,500 Rls. 82,500 $
38 12 1397 چابهار پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,105,474 6,933,727,662 Rls. 80,197 $
39 3 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 100,000 6,318,375,000 Rls. 150,000 $
40 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدها يا از پلي استرها. 17,675 5,863,203,141 Rls. 59,852 $
41 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 9,718 5,839,536,482 Rls. 63,167 $
42 2 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 864,000 5,806,080,000 Rls. 138,240 $
43 5 1397 چابهار پاکستان 72011000 چدن خام غيرممزوج داراي 0.5% وزني ياكمتر فسفر، به شکل لخته، بلوک يا ساير اشكال ابتدايي 99,960 5,702,118,240 Rls. 129,948 $
44 6 1397 چابهار پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 99,000 5,405,400,000 Rls. 128,700 $
45 11 1397 چابهار پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 5,236,660,000 Rls. 65,000 $
46 9 1397 چابهار پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 24,000 4,608,035,230 Rls. 55,923 $
47 9 1397 چابهار پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 44,000 3,997,001,360 Rls. 48,507 $
48 4 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 500,000 3,396,800,000 Rls. 80,000 $
49 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 500,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
50 11 1397 چابهار پاکستان 16041900 ک ک سایر/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 12,000 3,328,338,816 Rls. 38,016 $
51 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 250,000 3,296,000,000 Rls. 37,365 $
52 4 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 50,000 3,192,000,000 Rls. 75,000 $
53 8 1397 چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 25,000 3,094,687,500 Rls. 35,298 $
54 4 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدها يا از پلي استرها. 18,795 2,892,603,330 Rls. 68,602 $
55 5 1397 چابهار پاکستان 25061090 شن و ماسه هاي کوارتز غير مذكور در تعرفه 25061010 50,000 2,852,200,000 Rls. 65,000 $
56 8 1397 چابهار پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 1,000,000 2,850,390,000 Rls. 33,099 $
57 10 1397 چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 21,000 2,778,678,000 Rls. 28,365 $
58 12 1397 چابهار پاکستان 03023600 ماهی تن بلوفین جنوب تازه یا سردکرده باستثنای فیله ماهی وسایرقسمت های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304 25,000 2,648,640,000 Rls. 30,000 $
59 12 1397 چابهار پاکستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 25,000 2,602,290,000 Rls. 30,000 $
60 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدها يا از پلي استرها. 16,905 2,591,536,500 Rls. 30,240 $
61 11 1397 چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 100,000 2,407,652,500 Rls. 27,500 $
62 8 1397 چابهار پاکستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 75,000 2,362,500,000 Rls. 27,434 $
63 12 1397 چابهار پاکستان 31022900 املاح مضاعف و مخلوط هاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 133,191 1,964,121,749 Rls. 22,643 $
64 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 71,575 1,860,914,580 Rls. 20,892 $
65 6 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 250,000 1,702,400,000 Rls. 40,000 $
66 9 1397 چابهار پاکستان 08081000 سيب، تازه 30,730 1,429,589,218 Rls. 16,358 $
67 8 1397 چابهار پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,428,000,000 Rls. 16,582 $
68 9 1397 چابهار پاکستان 08061000 انگور تازه 21,400 1,213,871,200 Rls. 13,940 $
69 7 1397 چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 100,000 1,155,000,000 Rls. 27,500 $
70 7 1397 چابهار پاکستان 08109010 انار تازه 40,522 1,152,228,000 Rls. 27,434 $
71 7 1397 چابهار پاکستان 08081000 سيب، تازه 47,581 1,102,248,000 Rls. 26,244 $
72 1 1397 چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 144,000 967,680,000 Rls. 23,040 $
73 8 1397 چابهار پاکستان 08081000 سيب، تازه 32,871 932,495,796 Rls. 15,611 $
74 8 1397 چابهار پاکستان 08061000 انگور تازه 37,493 932,208,074 Rls. 14,818 $
75 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 71,160 896,616,000 Rls. 21,348 $
76 8 1397 چابهار پاکستان 08109010 انار تازه 21,723 839,296,301 Rls. 13,256 $
77 9 1397 چابهار پاکستان 08109010 انار تازه 10,600 725,914,640 Rls. 8,360 $
78 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 26,800 707,447,640 Rls. 7,758 $
79 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوست كنده و خشك كرده Copra) 23,740 588,000,000 Rls. 14,000 $
80 11 1397 چابهار پاکستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 26,070 561,904,296 Rls. 6,753 $
81 4 1397 چابهار پاکستان 25061090 شن و ماسه هاي کوارتز غير مذكور در تعرفه 25061010 100,000 560,300,000 Rls. 13,000 $
82 7 1397 چابهار پاکستان 08061000 انگور تازه 22,394 540,624,000 Rls. 12,872 $
83 12 1397 چابهار پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 41,000 437,184,720 Rls. 5,040 $
84 7 1397 چابهار پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 22,202 400,722,000 Rls. 9,541 $
85 10 1397 چابهار پاکستان 08061000 انگور تازه 6,600 359,896,680 Rls. 3,960 $
86 2 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 50,060 336,378,000 Rls. 8,009 $
87 10 1397 چابهار پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,875 334,562,550 Rls. 3,570 $
88 3 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 46,650 314,085,120 Rls. 7,464 $
89 10 1397 چابهار پاکستان 08081000 سيب، تازه 8,200 298,096,240 Rls. 3,280 $
90 8 1397 چابهار پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 12,146 240,657,225 Rls. 4,217 $
91 7 1397 چابهار پاکستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 9,457 238,350,000 Rls. 5,675 $
92 10 1397 چابهار پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 1,125 200,268,955 Rls. 2,137 $
93 7 1397 چابهار پاکستان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 6,790 171,108,000 Rls. 4,074 $
94 10 1397 چابهار پاکستان 08109010 انار تازه 3,000 163,589,400 Rls. 1,800 $
95 7 1397 چابهار پاکستان 08101000 توت فرنگي، تازه 4,396 102,480,000 Rls. 2,440 $
96 9 1397 چابهار پاکستان 25059000 شن و ماسه طبيعي، (به استثناي شن و ماسه هاي فلزي فصل 26)، غير مذکور در جاي ديگر 210,000 83,151,495 Rls. 945 $
97 12 1397 چابهار پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 4,554 78,134,880 Rls. 885 $
98 7 1397 چابهار پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,409 55,902,000 Rls. 1,331 $
99 8 1397 چابهار پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 3,500 53,046,000 Rls. 1,209 $
100 5 1397 منطقه آزاد تجاری چابهار پاکستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 44,000 46,494,000 Rls. 1,107 $
مجموع کل
1,215,929,628,436 ريال
مجموع کل
16,539,207 دلار