آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,231,780 230,824,314,000 Rls. 5,495,817 $
2 2 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,701,808 146,186,880,000 Rls. 3,480,640 $
3 3 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,198,278 121,378,469,033 Rls. 2,879,701 $
4 2 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,211,929 120,758,358,000 Rls. 2,875,199 $
5 3 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,956,579 108,173,512,925 Rls. 2,570,070 $
6 2 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 15,922,327 102,781,140,000 Rls. 2,447,170 $
7 3 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 143,174 95,377,616,422 Rls. 2,264,306 $
8 1 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,787,855 92,283,168,068 Rls. 2,324,219 $
9 2 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 152,989 91,426,024,200 Rls. 2,176,810 $
10 2 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 865,245 90,527,862,600 Rls. 2,169,544 $
11 1 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 55,155,773 81,635,298,656 Rls. 2,097,059 $
12 2 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 429,584 74,126,556,000 Rls. 1,764,918 $
13 1 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,344,885 66,853,153,914 Rls. 1,661,395 $
14 3 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 164,175 62,241,888,096 Rls. 1,477,582 $
15 3 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 553,779 50,968,001,205 Rls. 1,208,802 $
16 2 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,770,968 50,933,694,000 Rls. 1,212,707 $
17 2 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهمانند 3,153,115 46,315,500,000 Rls. 1,102,750 $
18 1 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 70,750 45,195,147,030 Rls. 1,153,394 $
19 3 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 322,166 36,095,861,624 Rls. 857,022 $
20 1 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,251,838 35,796,417,381 Rls. 900,732 $
21 2 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 93,677 35,409,906,000 Rls. 843,093 $
22 1 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 330,094 34,073,697,169 Rls. 855,271 $
23 3 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 272,745 33,323,230,129 Rls. 791,062 $
24 3 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 215,945 31,881,415,099 Rls. 755,806 $
25 3 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,255,060 27,481,871,730 Rls. 652,110 $
26 2 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,401,400 26,047,518,000 Rls. 620,179 $
27 2 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 167,156 24,400,824,000 Rls. 580,972 $
28 3 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,772,453 18,903,072,150 Rls. 447,762 $
29 3 1397 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 207,115 18,875,959,200 Rls. 447,120 $
30 2 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 120,669 17,738,322,000 Rls. 422,341 $
31 2 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 145,341 17,138,646,000 Rls. 408,063 $
32 1 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 113,735 16,034,022,365 Rls. 400,890 $
33 2 1397 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 220,282 15,803,466,000 Rls. 376,273 $
34 2 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,597,851 15,715,812,000 Rls. 374,186 $
35 2 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 180,915 15,163,344,000 Rls. 361,032 $
36 3 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 101,457 14,950,024,564 Rls. 355,105 $
37 3 1397 پيرانشهر عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 791,555 14,177,579,256 Rls. 336,371 $
38 2 1397 پيرانشهر عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 764,487 13,612,284,000 Rls. 324,102 $
39 3 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 742,967 13,219,407,745 Rls. 313,733 $
40 3 1397 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 172,281 12,698,198,426 Rls. 301,402 $
41 1 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 90,241 12,378,504,485 Rls. 315,858 $
42 1 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,326,289 12,375,413,693 Rls. 316,190 $
43 3 1397 پيرانشهر عراق 27132000 قيرنفت 731,137 12,324,888,922 Rls. 292,454 $
44 1 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 110,703 12,316,836,328 Rls. 314,299 $
45 3 1397 پيرانشهر عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 381,374 12,064,375,065 Rls. 286,029 $
46 2 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 1,019,762 11,738,286,000 Rls. 279,483 $
47 2 1397 پيرانشهر عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 132,214 11,106,018,000 Rls. 264,429 $
48 3 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 21,483 10,889,582,040 Rls. 258,756 $
49 3 1397 پيرانشهر عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 126,357 10,630,110,875 Rls. 252,715 $
50 2 1397 پيرانشهر عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 125,511 10,542,924,000 Rls. 251,022 $
51 2 1397 پيرانشهر عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 141,077 10,206,000,000 Rls. 243,000 $
52 3 1397 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 120,639 9,769,212,229 Rls. 231,779 $
53 2 1397 پيرانشهر عراق 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 153,306 9,658,236,000 Rls. 229,958 $
54 3 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 112,034 9,442,995,886 Rls. 224,068 $
55 1 1397 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 116,953 9,204,786,468 Rls. 237,906 $
56 3 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,371,757 9,117,934,998 Rls. 216,974 $
57 3 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهمانند 620,841 8,737,574,459 Rls. 207,778 $
58 3 1397 پيرانشهر عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 41,424 8,722,831,620 Rls. 207,123 $
59 3 1397 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 143,855 8,396,290,664 Rls. 199,216 $
60 2 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 56,569 8,315,706,000 Rls. 197,993 $
61 3 1397 پيرانشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 538,489 8,272,923,655 Rls. 196,563 $
62 3 1397 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 64,541 8,093,670,879 Rls. 192,276 $
63 1 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 62,968 8,065,227,920 Rls. 199,101 $
64 2 1397 پيرانشهر عراق 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 77,405 7,840,182,000 Rls. 186,671 $
65 2 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 203,203 7,805,700,000 Rls. 185,850 $
66 2 1397 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 15,249 7,685,916,000 Rls. 182,998 $
67 2 1397 پيرانشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 87,455 7,447,104,000 Rls. 177,312 $
68 2 1397 پيرانشهر عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,910,000 7,333,200,000 Rls. 174,600 $
69 2 1397 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 57,582 7,276,332,000 Rls. 173,246 $
70 2 1397 پيرانشهر عراق 69074090 سا?ر 597,806 7,265,916,000 Rls. 172,998 $
71 2 1397 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 98,357 7,227,360,000 Rls. 172,080 $
72 3 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 128,947 7,071,066,885 Rls. 167,631 $
73 3 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 166,067 6,669,524,697 Rls. 158,255 $
74 1 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 135,030 6,616,519,702 Rls. 175,546 $
75 3 1397 پيرانشهر عراق 04015010 خامه شير 50,387 6,488,062,320 Rls. 153,996 $
76 3 1397 پيرانشهر عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 57,365 6,306,336,169 Rls. 149,705 $
77 2 1397 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 123,813 6,215,496,000 Rls. 147,988 $
78 3 1397 پيرانشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 293,506 6,180,253,155 Rls. 146,748 $
79 3 1397 پيرانشهر عراق 55144100 پارچه تاروپودباف, ساده باف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره پلي استر ،مخلوط باپنبه هر مترمربع بيش از 170گرم 18,284 6,154,259,960 Rls. 146,279 $
80 3 1397 پيرانشهر عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 71,662 6,033,472,110 Rls. 143,324 $
81 3 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 618,822 6,015,017,836 Rls. 142,850 $
82 3 1397 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو ,تازه 238,055 5,965,229,929 Rls. 141,513 $
83 3 1397 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 46,812 5,907,861,277 Rls. 140,438 $
84 3 1397 پيرانشهر عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,680 5,892,873,039 Rls. 140,040 $
85 2 1397 پيرانشهر عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 60,237 5,789,994,000 Rls. 137,857 $
86 1 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 166,389 5,527,276,991 Rls. 145,501 $
87 3 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 279,695 5,392,494,657 Rls. 127,906 $
88 1 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهمانند 429,679 5,379,632,863 Rls. 130,255 $
89 2 1397 پيرانشهر عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 43,654 5,258,400,000 Rls. 125,200 $
90 2 1397 پيرانشهر عراق 55019000 دسته الياف از رشته هاي سنتيك غير مذكور 41,477 5,226,102,000 Rls. 124,431 $
91 3 1397 پيرانشهر عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 52,039 4,912,523,046 Rls. 116,497 $
92 3 1397 پيرانشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 55,917 4,711,882,570 Rls. 111,994 $
93 1 1397 پيرانشهر عراق 04015010 خامه شير 38,118 4,703,448,905 Rls. 114,356 $
94 2 1397 پيرانشهر عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 19,780 4,569,180,000 Rls. 108,790 $
95 1 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 267,315 4,529,655,000 Rls. 111,713 $
96 2 1397 پيرانشهر عراق 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 24,143 4,461,618,000 Rls. 106,229 $
97 1 1397 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 73,993 4,390,848,000 Rls. 104,544 $
98 1 1397 پيرانشهر عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,940,000 4,386,766,800 Rls. 116,400 $
99 2 1397 پيرانشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 201,232 4,339,188,000 Rls. 103,314 $
100 2 1397 پيرانشهر عراق 04015010 خامه شير 37,794 4,240,950,000 Rls. 100,975 $
مجموع کل
2,618,115,437,084 ريال
مجموع کل
62,967,710 دلار