آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 38,198,653 1,141,238,254,088 Rls. 17,654,419 $
2 11 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,952,902 967,756,588,573 Rls. 11,741,199 $
3 12 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 15,480,594 769,053,027,000 Rls. 8,711,488 $
4 7 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,534,559 500,594,967,600 Rls. 11,918,928 $
5 8 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,503,638 485,041,302,208 Rls. 7,540,267 $
6 11 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 8,431,603 420,281,745,183 Rls. 5,106,915 $
7 7 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,202,933 319,144,014,000 Rls. 7,598,667 $
8 8 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 570,297 313,677,821,214 Rls. 4,537,930 $
9 9 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 295,907 282,475,311,050 Rls. 3,273,528 $
10 8 1397 پيرانشهر عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 24,406,095 277,103,033,797 Rls. 4,063,033 $
11 5 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 15,097,425 261,327,799,230 Rls. 6,038,941 $
12 9 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,137,893 242,316,467,952 Rls. 2,789,856 $
13 11 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,834,593 239,696,442,459 Rls. 2,946,111 $
14 4 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 13,711,777 233,625,813,050 Rls. 5,490,719 $
15 9 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,049,932 232,034,381,241 Rls. 2,778,831 $
16 12 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,430,266 231,536,890,214 Rls. 2,628,809 $
17 2 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 4,231,780 230,824,314,000 Rls. 5,495,817 $
18 9 1397 پيرانشهر عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 13,494,646 223,334,166,000 Rls. 2,589,574 $
19 9 1397 پيرانشهر عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 880,542 215,329,825,319 Rls. 2,469,131 $
20 8 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,176,929 208,615,957,726 Rls. 2,687,154 $
21 5 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,174,940 205,417,244,000 Rls. 4,713,835 $
22 10 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,264,662 202,342,120,323 Rls. 2,232,156 $
23 12 1397 پيرانشهر عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,351,452 198,097,324,774 Rls. 2,237,009 $
24 4 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,941,963 178,855,635,280 Rls. 4,166,906 $
25 8 1397 پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,138,483 173,620,092,855 Rls. 2,428,708 $
26 9 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,443,365 165,307,057,194 Rls. 2,004,095 $
27 8 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,316,256 160,617,798,120 Rls. 2,674,612 $
28 9 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 339,594 159,556,953,508 Rls. 1,853,339 $
29 10 1397 پيرانشهر عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 739,035 159,401,528,805 Rls. 1,739,221 $
30 11 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب، تازه 3,249,906 158,494,072,846 Rls. 1,889,572 $
31 10 1397 پيرانشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,576,723 155,311,367,668 Rls. 1,744,917 $
32 9 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 618,693 146,810,153,696 Rls. 1,703,373 $
33 2 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 8,701,808 146,186,880,000 Rls. 3,480,640 $
34 5 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 469,926 144,244,222,000 Rls. 3,285,248 $
35 11 1397 پيرانشهر عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,021,659 143,228,416,823 Rls. 1,714,880 $
36 12 1397 پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,015,803 137,122,714,950 Rls. 1,549,027 $
37 7 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 308,400 135,749,922,000 Rls. 3,232,141 $
38 9 1397 پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 512,363 133,780,054,882 Rls. 1,551,540 $
39 5 1397 پيرانشهر عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 4,968,485 125,217,737,100 Rls. 2,849,210 $
40 3 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,198,278 121,378,469,033 Rls. 2,879,701 $
41 2 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,211,929 120,758,358,000 Rls. 2,875,199 $
42 9 1397 پيرانشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 771,151 118,747,519,461 Rls. 1,359,668 $
43 10 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 109,684 113,225,381,619 Rls. 1,251,941 $
44 11 1397 پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 797,651 110,716,272,482 Rls. 1,319,036 $
45 10 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب، تازه 4,135,430 108,469,922,767 Rls. 1,193,041 $
46 3 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,956,579 108,173,512,925 Rls. 2,570,070 $
47 6 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,807,400 105,559,146,000 Rls. 2,513,313 $
48 8 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,020,221 103,313,403,981 Rls. 1,273,504 $
49 8 1397 پيرانشهر عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 549,509 102,908,918,168 Rls. 1,447,364 $
50 2 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه، تازه 15,922,327 102,781,140,000 Rls. 2,447,170 $
51 8 1397 پيرانشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 1,063,667 102,236,563,411 Rls. 1,498,956 $
52 12 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,412,585 99,003,553,230 Rls. 1,125,864 $
53 12 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب، تازه 1,881,927 96,284,420,472 Rls. 1,104,361 $
54 8 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 580,424 95,590,372,158 Rls. 1,466,913 $
55 3 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 143,174 95,377,616,422 Rls. 2,264,306 $
56 12 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 306,411 94,844,791,036 Rls. 1,072,071 $
57 10 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 368,119 93,929,103,876 Rls. 1,036,073 $
58 10 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 511,895 93,709,870,030 Rls. 1,034,293 $
59 7 1397 پيرانشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,584,889 92,919,540,000 Rls. 2,212,370 $
60 1 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,787,855 92,283,168,068 Rls. 2,324,219 $
61 12 1397 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 627,999 91,568,481,012 Rls. 1,028,879 $
62 2 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 152,989 91,426,024,200 Rls. 2,176,810 $
63 2 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 865,245 90,527,862,600 Rls. 2,169,544 $
64 12 1397 پيرانشهر عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 488,183 90,147,238,303 Rls. 1,019,252 $
65 7 1397 پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,005,171 86,913,245,176 Rls. 2,069,364 $
66 12 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 158,543 85,110,047,309 Rls. 952,282 $
67 1 1397 پيرانشهر عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 55,155,773 81,635,298,656 Rls. 2,097,059 $
68 5 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 145,604 80,459,188,215 Rls. 1,869,855 $
69 11 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,986,518 79,679,951,101 Rls. 946,469 $
70 12 1397 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 268,691 79,530,829,066 Rls. 885,024 $
71 12 1397 پيرانشهر عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 429,229 78,638,550,097 Rls. 888,424 $
72 7 1397 پيرانشهر عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 9,209,541 78,301,986,000 Rls. 1,864,333 $
73 12 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 145,434 76,911,402,455 Rls. 871,863 $
74 10 1397 پيرانشهر عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 5,766,088 76,711,197,716 Rls. 838,307 $
75 4 1397 پيرانشهر عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,991,370 75,040,723,910 Rls. 1,748,596 $
76 8 1397 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 605,526 74,915,096,950 Rls. 1,166,799 $
77 9 1397 پيرانشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 506,074 74,347,031,268 Rls. 867,526 $
78 2 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 429,584 74,126,556,000 Rls. 1,764,918 $
79 12 1397 پيرانشهر عراق 08105000 کيوي، تازه 1,112,026 72,762,639,377 Rls. 821,051 $
80 9 1397 پيرانشهر عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 305,503 72,474,848,241 Rls. 823,365 $
81 12 1397 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 486,698 72,377,065,294 Rls. 806,697 $
82 5 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 270,903 72,129,753,480 Rls. 1,695,058 $
83 10 1397 پيرانشهر عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 356,712 71,850,301,035 Rls. 797,482 $
84 5 1397 پيرانشهر عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 180,438 71,599,602,780 Rls. 1,623,942 $
85 9 1397 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 350,909 69,886,464,146 Rls. 806,166 $
86 6 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 149,901 69,882,954,120 Rls. 1,663,880 $
87 11 1397 پيرانشهر عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 418,138 69,530,320,860 Rls. 836,276 $
88 11 1397 پيرانشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 508,838 69,380,449,947 Rls. 846,981 $
89 10 1397 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 383,130 67,555,748,795 Rls. 749,308 $
90 11 1397 پيرانشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,017,552 67,496,497,099 Rls. 838,236 $
91 1 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه، تازه 10,344,885 66,853,153,914 Rls. 1,661,395 $
92 10 1397 پيرانشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 362,396 66,737,787,076 Rls. 723,072 $
93 4 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 442,586 66,236,893,270 Rls. 1,548,651 $
94 11 1397 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 427,079 65,883,439,973 Rls. 793,842 $
95 8 1397 پيرانشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 599,331 65,839,506,434 Rls. 880,074 $
96 10 1397 پيرانشهر عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 315,636 65,674,585,613 Rls. 702,638 $
97 8 1397 پيرانشهر عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 1,308,022 65,210,065,558 Rls. 1,127,951 $
98 11 1397 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 401,790 64,404,607,401 Rls. 776,422 $
99 8 1397 پيرانشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,507,360 63,759,678,670 Rls. 1,237,948 $
100 3 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 164,175 62,241,888,096 Rls. 1,477,582 $
مجموع کل
15,962,339,423,080 ريال
مجموع کل
249,844,494 دلار