آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,534,559 500,594,967,600 Rls. 11,918,928 $
2 7 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,202,933 319,144,014,000 Rls. 7,598,667 $
3 5 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 15,097,425 261,327,799,230 Rls. 6,038,941 $
4 4 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,711,777 233,625,813,050 Rls. 5,490,719 $
5 2 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,231,780 230,824,314,000 Rls. 5,495,817 $
6 5 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,174,940 205,417,244,000 Rls. 4,713,835 $
7 4 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,941,963 178,855,635,280 Rls. 4,166,906 $
8 2 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,701,808 146,186,880,000 Rls. 3,480,640 $
9 5 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 469,926 144,244,222,000 Rls. 3,285,248 $
10 7 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 308,400 135,749,922,000 Rls. 3,232,141 $
11 5 1397 پيرانشهر عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,968,485 125,217,737,100 Rls. 2,849,210 $
12 3 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,198,278 121,378,469,033 Rls. 2,879,701 $
13 2 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,211,929 120,758,358,000 Rls. 2,875,199 $
14 3 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,956,579 108,173,512,925 Rls. 2,570,070 $
15 6 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,807,400 105,559,146,000 Rls. 2,513,313 $
16 2 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 15,922,327 102,781,140,000 Rls. 2,447,170 $
17 3 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 143,174 95,377,616,422 Rls. 2,264,306 $
18 7 1397 پيرانشهر عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,584,889 92,919,540,000 Rls. 2,212,370 $
19 1 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,787,855 92,283,168,068 Rls. 2,324,219 $
20 2 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 152,989 91,426,024,200 Rls. 2,176,810 $
21 2 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 865,245 90,527,862,600 Rls. 2,169,544 $
22 7 1397 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,005,171 86,913,245,176 Rls. 2,069,364 $
23 1 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 55,155,773 81,635,298,656 Rls. 2,097,059 $
24 5 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 145,604 80,459,188,215 Rls. 1,869,855 $
25 7 1397 پيرانشهر عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 9,209,541 78,301,986,000 Rls. 1,864,333 $
26 4 1397 پيرانشهر عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,991,370 75,040,723,910 Rls. 1,748,596 $
27 2 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 429,584 74,126,556,000 Rls. 1,764,918 $
28 5 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 270,903 72,129,753,480 Rls. 1,695,058 $
29 5 1397 پيرانشهر عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 180,438 71,599,602,780 Rls. 1,623,942 $
30 6 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 149,901 69,882,954,120 Rls. 1,663,880 $
31 1 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,344,885 66,853,153,914 Rls. 1,661,395 $
32 4 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 442,586 66,236,893,270 Rls. 1,548,651 $
33 3 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 164,175 62,241,888,096 Rls. 1,477,582 $
34 6 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 446,707 61,469,226,000 Rls. 1,463,553 $
35 4 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 86,614 60,186,704,952 Rls. 1,410,367 $
36 6 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,442,000 59,757,432,000 Rls. 1,422,796 $
37 5 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 495,656 59,435,913,780 Rls. 1,375,846 $
38 7 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 501,549 59,150,855,367 Rls. 1,408,354 $
39 5 1397 پيرانشهر عراق 39012040 گريد بادي: 950,741 56,790,660,980 Rls. 1,297,185 $
40 7 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,139,633 52,745,700,000 Rls. 1,255,850 $
41 3 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 553,779 50,968,001,205 Rls. 1,208,802 $
42 2 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,770,968 50,933,694,000 Rls. 1,212,707 $
43 4 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,213,092 50,267,069,380 Rls. 1,176,987 $
44 5 1397 پيرانشهر عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,088,512 49,139,799,800 Rls. 1,138,045 $
45 4 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 413,757 48,786,587,030 Rls. 1,141,380 $
46 7 1397 پيرانشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 687,737 48,771,828,000 Rls. 1,161,234 $
47 6 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 439,395 47,577,432,000 Rls. 1,132,796 $
48 2 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهمانند 3,153,115 46,315,500,000 Rls. 1,102,750 $
49 1 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 70,750 45,195,147,030 Rls. 1,153,394 $
50 4 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 154,412 43,651,667,040 Rls. 1,022,988 $
51 5 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 283,575 43,013,818,290 Rls. 990,353 $
52 7 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,819,706 41,996,808,000 Rls. 999,924 $
53 6 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 108,297 40,936,266,000 Rls. 974,673 $
54 5 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 72,185 38,948,435,510 Rls. 902,261 $
55 6 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,263,185 37,119,138,000 Rls. 883,789 $
56 7 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 675,765 36,896,580,000 Rls. 878,490 $
57 5 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,117,377 36,739,909,780 Rls. 850,262 $
58 5 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,552,288 36,126,465,760 Rls. 828,550 $
59 3 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 322,166 36,095,861,624 Rls. 857,022 $
60 1 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,251,838 35,796,417,381 Rls. 900,732 $
61 4 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 238,991 35,770,320,370 Rls. 836,485 $
62 2 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 93,677 35,409,906,000 Rls. 843,093 $
63 1 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 330,094 34,073,697,169 Rls. 855,271 $
64 3 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 272,745 33,323,230,129 Rls. 791,062 $
65 7 1397 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 137,158 32,596,248,384 Rls. 776,101 $
66 7 1397 پيرانشهر عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,415,821 31,939,562,573 Rls. 760,466 $
67 3 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 215,945 31,881,415,099 Rls. 755,806 $
68 5 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 205,958 31,051,262,200 Rls. 720,862 $
69 7 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,213,441 31,030,650,000 Rls. 738,825 $
70 4 1397 پيرانشهر عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 80,071 30,942,074,430 Rls. 720,639 $
71 7 1397 پيرانشهر عراق 69074090 سا?ر 4,116,328 30,473,142,000 Rls. 725,551 $
72 7 1397 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 378,145 29,185,319,063 Rls. 694,889 $
73 6 1397 پيرانشهر عراق 39012010 گريد لوله: 431,274 29,009,358,000 Rls. 690,699 $
74 7 1397 پيرانشهر عراق 17049090 0 264,207 28,624,665,628 Rls. 681,540 $
75 3 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,255,060 27,481,871,730 Rls. 652,110 $
76 4 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,643,372 27,316,864,210 Rls. 638,714 $
77 6 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 186,921 26,158,902,000 Rls. 622,831 $
78 4 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 50,727 26,103,648,220 Rls. 608,726 $
79 2 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,401,400 26,047,518,000 Rls. 620,179 $
80 7 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 48,120 24,508,680,000 Rls. 583,540 $
81 2 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 167,156 24,400,824,000 Rls. 580,972 $
82 7 1397 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 238,134 24,205,806,900 Rls. 576,329 $
83 7 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهمانند 2,153,895 23,015,244,000 Rls. 547,982 $
84 5 1397 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو ,تازه 885,501 23,013,787,260 Rls. 533,393 $
85 5 1397 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 206,180 22,876,178,372 Rls. 525,813 $
86 5 1397 پيرانشهر عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 56,823 22,246,204,500 Rls. 511,407 $
87 7 1397 پيرانشهر عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 177,781 21,097,482,000 Rls. 502,321 $
88 6 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 139,774 20,546,778,000 Rls. 489,209 $
89 7 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,185,382 20,336,274,000 Rls. 484,197 $
90 5 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 130,685 20,145,895,810 Rls. 457,397 $
91 6 1397 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 186,634 20,077,092,000 Rls. 478,026 $
92 6 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 39,737 20,053,572,000 Rls. 477,466 $
93 4 1397 پيرانشهر عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 293,406 19,737,605,540 Rls. 459,071 $
94 7 1397 پيرانشهر عراق 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 58,794 19,637,184,000 Rls. 467,552 $
95 3 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,772,453 18,903,072,150 Rls. 447,762 $
96 3 1397 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 207,115 18,875,959,200 Rls. 447,120 $
97 7 1397 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 206,381 18,299,022,000 Rls. 435,691 $
98 4 1397 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو ,تازه 703,814 18,070,370,510 Rls. 422,583 $
99 2 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 120,669 17,738,322,000 Rls. 422,341 $
100 6 1397 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 209,378 17,453,226,000 Rls. 415,553 $
مجموع کل
6,676,265,783,481 ريال
مجموع کل
157,939,051 دلار