آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,711,777 233,625,813,050 Rls. 5,490,719 $
2 2 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,231,780 230,824,314,000 Rls. 5,495,817 $
3 4 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,941,963 178,855,635,280 Rls. 4,166,906 $
4 2 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,701,808 146,186,880,000 Rls. 3,480,640 $
5 3 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,198,278 121,378,469,033 Rls. 2,879,701 $
6 2 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,211,929 120,758,358,000 Rls. 2,875,199 $
7 3 1397 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,956,579 108,173,512,925 Rls. 2,570,070 $
8 2 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 15,922,327 102,781,140,000 Rls. 2,447,170 $
9 3 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 143,174 95,377,616,422 Rls. 2,264,306 $
10 1 1397 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,787,855 92,283,168,068 Rls. 2,324,219 $
11 2 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 152,989 91,426,024,200 Rls. 2,176,810 $
12 2 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 865,245 90,527,862,600 Rls. 2,169,544 $
13 1 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 55,155,773 81,635,298,656 Rls. 2,097,059 $
14 4 1397 پيرانشهر عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,991,370 75,040,723,910 Rls. 1,748,596 $
15 2 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 429,584 74,126,556,000 Rls. 1,764,918 $
16 1 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,344,885 66,853,153,914 Rls. 1,661,395 $
17 4 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 442,586 66,236,893,270 Rls. 1,548,651 $
18 3 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 164,175 62,241,888,096 Rls. 1,477,582 $
19 4 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 86,614 60,186,704,952 Rls. 1,410,367 $
20 3 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 553,779 50,968,001,205 Rls. 1,208,802 $
21 2 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,770,968 50,933,694,000 Rls. 1,212,707 $
22 4 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,213,092 50,267,069,380 Rls. 1,176,987 $
23 4 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 413,757 48,786,587,030 Rls. 1,141,380 $
24 2 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهمانند 3,153,115 46,315,500,000 Rls. 1,102,750 $
25 1 1397 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 70,750 45,195,147,030 Rls. 1,153,394 $
26 4 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 154,412 43,651,667,040 Rls. 1,022,988 $
27 3 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 322,166 36,095,861,624 Rls. 857,022 $
28 1 1397 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,251,838 35,796,417,381 Rls. 900,732 $
29 4 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 238,991 35,770,320,370 Rls. 836,485 $
30 2 1397 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 93,677 35,409,906,000 Rls. 843,093 $
31 1 1397 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 330,094 34,073,697,169 Rls. 855,271 $
32 3 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 272,745 33,323,230,129 Rls. 791,062 $
33 3 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 215,945 31,881,415,099 Rls. 755,806 $
34 4 1397 پيرانشهر عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 80,071 30,942,074,430 Rls. 720,639 $
35 3 1397 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,255,060 27,481,871,730 Rls. 652,110 $
36 4 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,643,372 27,316,864,210 Rls. 638,714 $
37 4 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 50,727 26,103,648,220 Rls. 608,726 $
38 2 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,401,400 26,047,518,000 Rls. 620,179 $
39 2 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 167,156 24,400,824,000 Rls. 580,972 $
40 4 1397 پيرانشهر عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 293,406 19,737,605,540 Rls. 459,071 $
41 3 1397 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,772,453 18,903,072,150 Rls. 447,762 $
42 3 1397 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 207,115 18,875,959,200 Rls. 447,120 $
43 4 1397 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو ,تازه 703,814 18,070,370,510 Rls. 422,583 $
44 2 1397 پيرانشهر عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 120,669 17,738,322,000 Rls. 422,341 $
45 2 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 145,341 17,138,646,000 Rls. 408,063 $
46 4 1397 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 234,811 16,705,674,810 Rls. 390,000 $
47 4 1397 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 147,140 16,522,713,050 Rls. 384,028 $
48 4 1397 پيرانشهر عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 886,707 16,078,237,580 Rls. 376,846 $
49 1 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 113,735 16,034,022,365 Rls. 400,890 $
50 2 1397 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 220,282 15,803,466,000 Rls. 376,273 $
51 4 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 124,114 15,717,941,980 Rls. 367,303 $
52 2 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,597,851 15,715,812,000 Rls. 374,186 $
53 2 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 180,915 15,163,344,000 Rls. 361,032 $
54 3 1397 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 101,457 14,950,024,564 Rls. 355,105 $
55 3 1397 پيرانشهر عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 791,555 14,177,579,256 Rls. 336,371 $
56 4 1397 پيرانشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 742,521 13,783,889,160 Rls. 322,650 $
57 2 1397 پيرانشهر عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 764,487 13,612,284,000 Rls. 324,102 $
58 4 1397 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 212,473 13,333,975,200 Rls. 311,760 $
59 3 1397 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 742,967 13,219,407,745 Rls. 313,733 $
60 4 1397 پيرانشهر عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,025 13,086,386,620 Rls. 303,770 $
61 3 1397 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 172,281 12,698,198,426 Rls. 301,402 $
62 4 1397 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 207,712 12,412,126,660 Rls. 290,615 $
63 1 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 90,241 12,378,504,485 Rls. 315,858 $
64 1 1397 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,326,289 12,375,413,693 Rls. 316,190 $
65 4 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 144,405 12,331,844,440 Rls. 288,810 $
66 3 1397 پيرانشهر عراق 27132000 قيرنفت 731,137 12,324,888,922 Rls. 292,454 $
67 1 1397 پيرانشهر عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 110,703 12,316,836,328 Rls. 314,299 $
68 3 1397 پيرانشهر عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 381,374 12,064,375,065 Rls. 286,029 $
69 4 1397 پيرانشهر عراق 01022110 گاو ش?ر? مولد نژاد خالص 126,532 11,917,432,800 Rls. 278,640 $
70 2 1397 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 1,019,762 11,738,286,000 Rls. 279,483 $
71 4 1397 پيرانشهر عراق 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 272,904 11,341,860,600 Rls. 264,756 $
72 2 1397 پيرانشهر عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 132,214 11,106,018,000 Rls. 264,429 $
73 3 1397 پيرانشهر عراق 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 21,483 10,889,582,040 Rls. 258,756 $
74 3 1397 پيرانشهر عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 126,357 10,630,110,875 Rls. 252,715 $
75 2 1397 پيرانشهر عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 125,511 10,542,924,000 Rls. 251,022 $
76 4 1397 پيرانشهر عراق 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 43,956 10,400,802,490 Rls. 243,272 $
77 2 1397 پيرانشهر عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 141,077 10,206,000,000 Rls. 243,000 $
78 3 1397 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 120,639 9,769,212,229 Rls. 231,779 $
79 2 1397 پيرانشهر عراق 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 153,306 9,658,236,000 Rls. 229,958 $
80 4 1397 پيرانشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 380,740 9,627,153,460 Rls. 224,903 $
81 3 1397 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 112,034 9,442,995,886 Rls. 224,068 $
82 4 1397 پيرانشهر عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 122,407 9,409,519,610 Rls. 220,333 $
83 1 1397 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 116,953 9,204,786,468 Rls. 237,906 $
84 4 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 224,806 9,149,904,200 Rls. 213,560 $
85 3 1397 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,371,757 9,117,934,998 Rls. 216,974 $
86 3 1397 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهمانند 620,841 8,737,574,459 Rls. 207,778 $
87 3 1397 پيرانشهر عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 41,424 8,722,831,620 Rls. 207,123 $
88 4 1397 پيرانشهر عراق 10039000 جو باستثناي بذر 245,078 8,549,802,560 Rls. 200,961 $
89 3 1397 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 143,855 8,396,290,664 Rls. 199,216 $
90 2 1397 پيرانشهر عراق 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 56,569 8,315,706,000 Rls. 197,993 $
91 3 1397 پيرانشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 538,489 8,272,923,655 Rls. 196,563 $
92 3 1397 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 64,541 8,093,670,879 Rls. 192,276 $
93 1 1397 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 62,968 8,065,227,920 Rls. 199,101 $
94 4 1397 پيرانشهر عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 20,300 7,874,370,000 Rls. 182,700 $
95 4 1397 پيرانشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 394,552 7,844,428,000 Rls. 184,635 $
96 2 1397 پيرانشهر عراق 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 77,405 7,840,182,000 Rls. 186,671 $
97 2 1397 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 203,203 7,805,700,000 Rls. 185,850 $
98 2 1397 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 15,249 7,685,916,000 Rls. 182,998 $
99 4 1397 پيرانشهر عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 89,433 7,677,857,820 Rls. 178,866 $
100 2 1397 پيرانشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 87,455 7,447,104,000 Rls. 177,312 $
مجموع کل
3,568,034,593,405 ريال
مجموع کل
85,055,731 دلار